Κάθε μέρα αξίζει!
Περιεχόμενο

Όροι διαγωνισμού

1. Στο διαγωνισμό «Ένας χρόνος όλα τα καλά» μπορούν να συμμετέχουν όσοι πελάτες πραγματοποιούν τις αγορές τους στα καταστήματα της LIDL ΕΛΛΑΣ. Για κάθε αγορά προϊόντων από τα Lidl αξίας 20 ευρώ, κάθε πελάτης θα παραλαμβάνει από το ταμείο του καταστήματος ένα δελτίο συμμετοχής. Στο δελτίο συμμετοχής θα αναγράφεται ένας εννιαψήφιος κωδικός, τον οποίο ο πελάτης θα μπορεί να ελέγξει στη σελίδα www.lidl-hellas.gr/olatakala.htm για να διαπιστώσει εάν το δελτίο του είναι το τυχερό. Εφόσον έχει ένα από τα τυχερά δελτία, θα κληθεί να συμπληρώσει τα στοιχεία του ηλεκτρονικά. Μόνο όσοι  τυχεροί συμπληρώσουν πλήρως την ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής θεωρούνται νικητές του διαγωνισμού.

2. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι της ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από 01.03.2017 έως και 16.04.2017. Η διαπίστωση στην προαναφερόμενη ιστοσελίδα για το εάν κερδίζει το δελτίο συμμετοχής είναι δυνατή μόνον κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Οι κληρώσεις είναι αυτοματοποιημένες.

4. Είκοσι (20) τυχερά δελτία κερδίζουν αγορές από τα ελληνικά καταστήματα Lidl συνολικής αξίας τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (3.600€) το καθένα. Οι είκοσι (20) τυχεροί εφόσον έχουν δηλώσει πλήρως τα στοιχεία τους ηλεκτρονικά κατά την εγγραφή τους στο διαγωνισμό, θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικώς και ηλεκτρονικώς μέσω Email, ως προς τον τρόπο παραλαβής του επάθλου.

Το έπαθλο θα δοθεί εξ ολοκλήρου στους τυχερούς σε συγκεκριμένη ημερομηνία με την μορφή ονομαστικών και χρονολογημένων δωροεπιταγών – κουπονιών. Συγκεκριμένα θα δοθούν συνολικά εκατόν είκοσι (120) δωροεπιταγές – κουπόνια σε κάθε τυχερό νικητή αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα, δέκα (10) για κάθε ημερολογιακό μήνα και για δώδεκα (12) μήνες. Η εξαργύρωση των δωροεπιταγών – κουπονιών είναι δυνατή μόνο από τον ίδιο τον τυχερό νικητή και μόνο με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας και εντός του ημερολογιακού μήνα και του έτους που αναγράφονται στην μπροστινή τους όψη. Χωρίς την σωρευτική συνδρομή των ως άνω προϋποθέσεων δεν θα γίνονται αποδεκτές οι δωροεπιταγές – κουπόνια. Το έπαθλο είναι συγκεκριμένο και δεν μπορεί να εξαργυρωθεί με χρήματα, να ανταλλαγεί ή να  αντικατασταθεί με άλλο. Το έπαθλο στο σύνολό του καθώς και οι επιμέρους δωροεπιταγές – κουπόνια είναι προσωποπαγή, αμεταβίβαστα και δεν κληρονομούνται. Κάθε επιμέρους δωροεπιταγή – κουπόνι είναι μοναδική και επομένως δεν είναι δυνατή η αντικατάστασή της ή η ανταλλαγή της με ισόποσο χρηματικό ποσό σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή αλλοίωσής της. Η επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση μη εξάντλησης του ποσού της κάθε δωροεπιταγής – κουπονιού δεν είναι δυνατή.

5. Ο κάθε συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη, ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων του συμμετέχοντα, παρέχει το δικαίωμα στην εταιρία ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ να τον αποκλείσει από το διαγωνισμό. Στην περίπτωση που ο διοργανωτής παρά τις προσπάθειες του καταστεί αδύνατον να έρθει σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον τυχερό ή/και σε περίπτωση που ο τυχερός δεν αποδεχτεί το δώρο ή/και δεν ανταποκριθεί εντός (1) μηνός από την τηλεφωνική ενημέρωση, τότε η ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ δεν φέρει ευθύνη για την απόδοση του επάθλου.

6. Η ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Η ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ διατηρεί επίσης το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να παρατείνει τον παρόντα διαγωνισμό ή/και να προβεί σε τροποποίηση των όρων του. Επίσης, η ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει συμμετοχές σε περίπτωση που τα στοιχεία των ενδιαφερομένων είναι ελλιπή, προσβάλλουν την εικόνα της διοργανώτριας, τα χρηστά ήθη και έθιμα, τη δημόσια αιδώ κ.λ.π. 

7. Οι συμμετέχοντες / τυχεροί δεν αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα και λοιπά διακριτικά της LIDL ΕΛΛΑΣ.

8. Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά τη λήξη του διαγωνισμού, ή μετά την κατά παράταση ή συντόμευση λήξη του διαγωνισμού ή μετά την ανάκληση του, τα οποιαδήποτε  δελτία συμμετοχής, θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρα, ανύπαρκτα, ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, δεν δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό που έχει λήξει, ούτε δεσμεύουν πλέον οποιονδήποτε, παύουν να ισχύουν και δεν παρέχουν κανένα απολύτως δικαίωμα στο έπαθλο.

9. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του διαγωνισμού.

10. Με την ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων του, κάθε συμμετέχων θεωρείται ότι έχει δώσει τη ρητή του συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων του από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ήτοι την ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ, με σκοπό την πραγματοποίηση του διαγωνισμού. Η συγκατάθεση αναφέρεται και στην ανάρτηση/δημοσιοποίηση των ονομάτων των νικητών, δημοσιοποίηση φωτογραφικού υλικού τόσο στην ιστοσελίδα της ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ, www.lidl-hellas.gr, όσο και στο προφίλ της στο Facebook και σε τρίτα συνεργαζόμενα με αυτήν μέσα. Με την ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων του και τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό κάθε συμμετέχων θεωρείται ότι συγκατατίθεται και στη χρήση των στοιχείων του για προωθητικές, διαφημιστικές και λοιπές ενέργειες μάρκετινγκ της διοργανώτριας με δικαίωμα ανάκλησης της εν λόγω συγκατάθεσης και ενέργεια αυτής για το μέλλον. Η επεξεργασία των δεδομένων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/97 περί προστασίας του ατόμου, από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές ισχύουν. Όλοι οι συμμετέχοντες που υπόκεινται στην επεξεργασία  των δεδομένων τους διατηρούν δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο παραπάνω Νόμος.

11. Οι παρόντες και λοιποί όροι που διέπουν το διαγωνισμό έχουν κατατεθεί στον συμβολαιογράφο Θεσσαλονίκης κ. Εμμανουήλ Σαραγιώτη, οδός Ερμού, αριθμός 25, απ’ όπου κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λαμβάνει αντίγραφο, με δικά του έξοδα.