Όροι Συμμετοχής και Πληροφορίες Προστασίας Δεδομένων Διαγωνισμού «Loyalty UEFA EURO 2024ΤΜ»


Χρονική περίοδος διεξαγωγής: 14.06.2024 - 17.07.2024


Ι. Όροι Συμμετοχής


1. Πληροφορίες διαγωνισμού

Η Λιντλ Ελλάς και Σια Ο.Ε., Ο.Τ. 31, ΔΑ 13, Τ.Θ 1032, Τ.Κ. 57022, Σίνδος, Α.Φ.Μ. 093683423 διεξάγει από 14.06.2024 έως και 17.07.2024 («περίοδος διεξαγωγής διαγωνισμού») διαγωνισμό με κλήρωση. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στην Ελλάδα, τα οποία κατά τη χρονική στιγμή συμμετοχής τους στο διαγωνισμό έχουν ήδη συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή για λογαριασμό τρίτων.


2. Μηχανισμός διαγωνισμού

Από τις 14.06.2024 έως και τις 17.07.2024, για κάθε πραγματοποίηση αγοράς πέντε ευρώ (5€) ή και πολλαπλάσιας αξίας των πέντε ευρώ (5€) στην ίδια απόδειξη, κατά την ολοκλήρωση της οποίας οι πελάτες ταυτοποιούνται ως χρήστες της εφαρμογής Lidl Plus στο ταμείο (με σκανάρισμα της ψηφιακής κάρτας Lidl Plus), θα λαμβάνουν ανά πέντε ευρώ (5€) μία (1) συμμετοχή για τον διαγωνισμό εντός της εφαρμογής Lidl Plus. Δηλαδή, αντιστοιχεί μία (1) συμμετοχή, για κάθε ποσό πέντε ευρώ (5€) (π.χ. για αγορά αξίας 5€ αντιστοιχεί μία (1) συμμετοχή, για αγορά αξίας 10€ αντιστοιχούν δύο (2) συμμετοχές, κ.ο.κ.). Επομένως, η πολλαπλή συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι εφικτή, αλλά ο κάθε συμμετέχων μπορεί να κερδίσει μόνο μία (1) φορά.

Απαραίτητη προϋπόθεση έγκυρης συμμετοχής στον διαγωνισμό και στην κλήρωση αυτού είναι η αποστολή της/των συμμετοχής/ών στον Διοργανωτή είτε συνολικά είτε τμηματικά εντός της περιόδου διεξαγωγής του διαγωνισμού μέσω της εφαρμογής Lidl Plus. Αν κατά την περίοδο διενέργειας του διαγωνισμού, ο Lidl Plus χρήστης δεν αποστείλει την/τις συμμετοχή/ές του μέσω της εφαρμογής, τότε αυτές δεν καταχωρούνται. Δεν περιλαμβάνονται στις αγορές και δεν υπολογίζονται ως συμμετοχές στην κλήρωση τα καπνικά προϊόντα, οι βρεφικές τροφές, οι δωροκάρτες, τα περιοδικά, οι εφημερίδες, οι prepaid κάρτες, η μεγάλη και η μικρή σακούλα μεταφοράς τροφίμων.


3. Κλήρωση, δώρα και ενημέρωση νικητών

Η κλήρωση του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18.07.2024 στις εγκαταστάσεις του Διοργανωτή κεκλεισμένων των θυρών, παρουσία νομικού συμβούλου και με διασφάλιση της τυχαίας επιλογής του νικητή. Θα κληρωθούν τετρακόσιοι εβδομήντα (470) νικητές και αντίστοιχα τετρακόσιοι εβδομήντα (470) αναπληρωματικοί νικητές.

Δέκα (10) νικητές κερδίζουν (ο καθένας) από μια (1) φανέλα ποδοσφαίρου με την υπογραφή του Γιώργου Καραγκούνη καθώς και από μια (1) κάρτα του Γιώργου Καραγκούνη. Πέντε (5) νικητές κερδίζουν (ο καθένας) από μια (1) Adidas EURO24 μπάλα με την υπογραφή του Γιώργου Καραγκούνη καθώς και από μια (1) κάρτα του Γιώργου Καραγκούνη. Πέντε (5) νικητές κερδίζουν (ο καθένας) από μια (1) Adidas EURO24 μπάλα με την υπογραφή του Γιώργου Καραγκούνη. Εκατόν εξήντα (160) νικητές κερδίζουν (ο καθένας) από μια Adidas μπάλα «Official UEFA EURO24 match ball FUSSBALLLIEBE». Διακόσιοι ενενήντα (290) νικητές κερδίζουν (ο καθένας) από μια Adidas μπάλα «League certified match ball Fussballlliebe in UEFA EURO24 design».

Οι νικητές του διαγωνισμού θα ειδοποιηθούν στο τηλέφωνο επικοινωνίας που έχουν δηλώσει στον λογαριασμό τους στο Lidl Plus, εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών από την στιγμή που κληρώθηκαν. Όλοι οι νικητές θα λάβουν τηλεφωνική ενημέρωση από συνεργαζόμενη με τον Διοργανωτή εταιρεία, ώστε να ενημερωθούν για την διαδικασία απόδοσης του δώρου τους. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να αναφέρουν στον αρμόδιο υπάλληλο μέσω email ή τηλεφωνικώς τα απαραίτητα (ανάλογα με το δώρο) στοιχεία (π.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και Τ.Κ. αποστολής δώρου, αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας, ΑΦΜ) για την απόδοση του εκάστοτε δώρου.

Ο κάθε νικητής εξουσιοδοτεί τη Lidl Hellas να υποβάλει τη σχετική δήλωση δωρεάς έπειτα από διαγωνισμό.

Προϋπόθεση απόδοσης/παράδοσης του δώρου (εφόσον κριθεί απαραίτητο από τον Διοργανωτή) είναι η προσκόμιση από τον νικητή στον Διοργανωτή των ακόλουθων στοιχείων:

Όλα τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα (αστυνομική ταυτότητα ή έγκυρο διαβατήριο) από τα οποία να προκύπτει η ταυτοπροσωπία και το ότι ο νικητής είναι άνω των 18 ετών.


Εάν εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών, δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία μαζί του (η αδυναμία επικοινωνίας με τον νικητή θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση των αρμόδιων για την επικοινωνία με τους νικητές υπαλλήλων), ή κάποιος από τους νικητές δεν αποδεχθεί το δώρο ή αρνηθεί να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά/τη δήλωση από τα οποία να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό, ή δεν τα προσκομίσει προσηκόντως εντός του ανωτέρω ορισθέντος χρονικού διαστήματος ή διαπιστωθεί ότι η συμμετοχή του είναι άκυρη επειδή δεν συντρέχουν οι ανωτέρω αναφερόμενες προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στο διαγωνισμό ή διαπιστωθεί ότι δεν έχει συμπληρώσει πλήρως και ορθώς τα στοιχεία του στον Lidl Plus λογαριασμό του με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η ταυτοποίησή του, τότε χάνει κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωση διεκδίκησης του δώρου, το δώρο απόλυται οριστικά για αυτόν και θα αποδοθεί στον επόμενο κατά σειρά προτεραιότητας/ανάδειξης από την κλήρωση, αναπληρωματικό νικητή.


Τα δώρα είναι συγκεκριμένα και δεν μπορούν να πληρωθούν σε μετρητά, ανταλλαχθούν ή αντικατασταθούν. Επίσης είναι προσωποπαγή.4. Γενικές πληροφορίες

Η Λιντλ Ελλάς και Σια Ο.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή τροποποιήσει τον διαγωνισμό ανά πάσα στιγμή χωρίς να αναφέρει την αιτία. Έχει επίσης τη δυνατότητα να ακυρώσει συμμετοχές που προσβάλλουν την εικόνα της, τα χρηστά ήθη και έθιμα, τη δημόσια αιδώ, κ.λπ. Ο Διοργανωτής μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση του, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αυτό συνεπάγεται την πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων συμμετοχής και των όρων χρήσης της εφαρμογής Lidl Plus που είναι διαθέσιμοι εντός της εφαρμογής, καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση των συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι του Διοργανωτή από ή σε σχέση με το διαγωνισμό, την παραλαβή ή χρήση του δώρου ή από την αδυναμία παραλαβής ή χρήσης του δώρου. Επίσης, η συμμετοχή στον διαγωνισμό καθώς και η αποδοχή των δώρων από τους νικητές ισοδυναμεί αυτομάτως με δήλωση απαλλαγής ευθύνης του διοργανωτή από κάθε ευθύνη χωρίς κανένα περιορισμό.

Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Όλες οι διαφορές που προκύπτουν από τους παρόντες όρους θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

Οι παρόντες όροι που διέπουν τον διαγωνισμό έχουν κατατεθεί στον συμβολαιογράφο Θεσσαλονίκης κ. Εμμανουήλ Σαραγιώτη, οδός Ερμού 25, απ’ όπου κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λαμβάνει αντίγραφο, με δικά του έξοδα.


II. Επισημάνσεις για την Προστασία Δεδομένων


1. Πληροφορίες για τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων

H Λιντλ Ελλάς και Σια Ο.Ε., Ο.Τ. 31, ΔΑ 13, Τ.Θ 1032, Τ.Κ. 57022, Σίνδος, Α.Φ.Μ. 093683423 είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων κατά την έννοια του άρθρου 4, αριθμός 7 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Η Λιντλ Ελλάς και Σια Ο.Ε. έχει ορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στο dataprotection@lidlplus.gr σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων σας καθώς και για την άσκηση αυτών.


2. Κατηγορίες και προέλευση των δεδομένων

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός, τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβαστούν στην Λιντλ Ελλάς και Σια Ο.Ε. από την εταιρεία Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Γερμανία:

-αναγνωριστικό πελάτη όλων των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό και

-το όνομα και το επώνυμο καθώς και τον αριθμό τηλεφώνου των νικητών

Επιπλέον, η Λιντλ Ελλάς και Σια Ο.Ε. μπορεί να συλλέξει απευθείας από τους νικητές οποιαδήποτε άλλα προσωπικά δεδομένα απαιτούνται για την αποστολή ή την παράδοση του δώρου, όπως π.χ. ενδεικτικά το Α.Φ.Μ. αυτών.


3. Σκοποί και νομικές βάσεις επεξεργασίας

Η Λιντλ Ελλάς και Σια Ο.Ε. θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο της συμμετοχής στον διαγωνισμό μόνο για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού (π.χ. κλήρωση νικητών, ειδοποίηση νικητών, απονομή του δώρου). Η νομική βάση για την επεξεργασία στο πλαίσιο των διαγωνισμών είναι γενικά το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) του ΓΚΠΔ. Χωρίς αυτά τα δεδομένα, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στον διαγωνισμό.


Ενδέχεται να δημοσιευτεί μαζί με το όνομα και ο τόπος διαμονής του νικητή στα έντυπα και ηλεκτρονικά διαφημιστικά μέσα του διοργανωτή (π.χ. δελτίο τύπου, ιστοσελίδα, εσωτερικά και εξωτερικά κοινωνικά δίκτυα της εταιρείας). Αυτά τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με βάση το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) του ΓΚΠΔ, εφόσον αποτελεί σχετική πρόβλεψη στους όρους συμμετοχής διαγωνισμού και το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ, καθώς ο Διοργανωτής έχει έννομο συμφέρον να προβάλλει και να διαφημίζει τους διαγωνισμούς που διενεργεί. Επιπλέον, υφίσταται δημόσιο συμφέρον (ιδίως από την πλευρά των υπόλοιπων συμμετεχόντων που δεν αναδείχθηκαν νικητές) για τη εξακρίβωση της πραγματικής υλοποίησης του διαγωνισμού και της απονομής των δώρων.


4. Αποδέκτες/Κατηγορίες αποδεκτών

Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων θα είναι καταρχήν μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Διοργανωτή που είναι επιφορτισμένο με καθήκοντα για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Επιπλέον, στο πλαίσιο της επεξεργασίας αυτής και για τις ανάγκες της υλοποίησης των ανωτέρω σκοπών, ο Διοργανωτής ενδέχεται να αξιοποιήσει υπηρεσίες τρίτων μερών, στους οποίους θα κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα των νικητών. Τα δεδομένα διαβιβάζονται σε τρίτους μόνο όπου αυτό είναι απαραίτητο για την πραγματοποίηση του διαγωνισμού (π.χ. αποστολή δώρου μέσω μεταφορικής εταιρείας) ή για τη δημοσίευση των νικητών (π.χ. Facebook κ.λπ.). Εκτός από αυτές τις περιπτώσεις, δεν διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας σε τρίτους.

5. Διάρκεια αποθήκευσης/Κριτήρια για τον καθορισμό της διάρκειας αποθήκευσης

Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και την ανακοίνωση των νικητών, τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διαγραφούν πλην των δεδομένων που αφορούν την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων μεταξύ του διοργανωτή αλλά και των νικητών, τα οποία θα διατηρηθούν για το χρονικό διάστημα που επιβάλουν οι σχετικές νομικές υποχρεώσεις φύλαξης δεδομένων που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία. Τα δεδομένα των νικητών θα αποθηκευτούν καθ’ όλη τη διάρκεια των νόμιμων αξιώσεων εγγύησης, ώστε σε περίπτωση ελαττώματος να μεριμνήσουμε για την επιδιόρθωση ή αντικατάστασή τους, όπου απαιτείται.


6. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να λάβουν δωρεάν πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται γι’ αυτούς σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη διαγραφή σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ ή τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ, καθώς και το δικαίωμα λήψης των εν λόγω δεδομένων σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΓΚΠΔ. Οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αντιταχθούν στην επεξεργασία δεδομένων που τους αφορούν και η οποία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Λιντλ Ελλάς και Σια Ο.Ε. ή τρίτος σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν ανά πάσα στιγμή καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων, ιδίως στο κράτος στο οποίο έχουν τη συνήθη διαμονή τους ή στον τόπο της εικαζόμενης παράβασης. Αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία δεδομένων στην Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, complaints@dpa.gr). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα https://www.dpa.gr/.