Περιοχές "Click Away"

Για τα καταστήματα που βρίσκονται στις περιοχές όπου εφαρμόζεται η πώληση των προϊόντων non-food μόνο με "Click Away", ισχύουν τα παρακάτω: