Όροι συμμετοχής στo Lidl Plus

A. Όροι συμμετοχής στo Lidl Plus


Έκδοση: Αύγουστος 2020

 

1. Πεδίο εφαρμογής και σχέση με άλλες ρυθμίσεις


Οι παρόντες όροι συμμετοχής ρυθμίζουν τη συμμετοχή στο πρόγραμμα εξυπηρέτησης πελατών (στο εξής «υπηρεσία»). Την εν λόγω υπηρεσία διαχειρίζεται η εταιρεία Lidl Stiftung & Co KG (στο εξής «Lidl Stiftung» ή «εμείς»), καθώς και άλλες εταιρείες του ομίλου Lidl (από κοινού στο εξής «Lidl»), οι οποίες συμμετέχουν στην παροχή της. Η υπηρεσία απευθύνεται σε καταναλωτές (στο εξής «χρήστες» ή «εσείς»), οι οποίοι επιθυμούν να λαμβάνουν εξατομικευμένες πληροφορίες από την Lidl σχετικά με προσφορές και προωθητικές ενέργειες της Lidl και επιλεγμένων συνεργατών, οι οποίες ανταποκρίνονται όσο το δυνατόν περισσότερο στις αντίστοιχες προτιμήσεις του κάθε ατόμου. Σκοπός της υπηρεσίας είναι να λαμβάνουν οι χρήστες περισσότερες πληροφορίες σχετικές με τις προτιμήσεις τους, ενώ από την άλλη η Lidl να μην αποστέλλει περιεχόμενο τέτοιο, που δεν άπτεται των ενδιαφερόντων τους. Η υπηρεσία διατίθεται σύμφωνα με τους κάτωθι όρους συμμετοχής.   


2. Προϋποθέσεις συμμετοχής


Για την εγγραφή στην υπηρεσία μας απαιτείται να είστε άνω των 18 ετών και να έχετε την ιδιότητα του καταναλωτή, σύμφωνα με τον Ν.2251/1994 περί προστασίας καταναλωτών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και λοιπές σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο για ιδιωτική χρήση. Απαγορεύεται η συμμετοχή για εμπορικούς σκοπούς.


3. Εγγραφή και Λογαριασμός


Για τη χρήση της υπηρεσίας μας, είναι απαραίτητη η δημιουργία λογαριασμού. Λόγω του ότι η υπηρεσία διατίθεται οικειοθελώς και δωρεάν, διατηρούμε το δικαίωμα της άρνησης δημιουργίας λογαριασμού, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, χωρίς υποχρέωση παροχής αιτιολόγησης.
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου που θα δηλώσετε, δεν μπορούν να αντιστοιχούν σε άλλο λογαριασμό χρήστη. Επίσης δεν επιτρέπεται να δηλώσετε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό κινητού τηλεφώνου ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας, τα οποία δεν αντιστοιχούν σε εσάς, ιδίως τις λεγόμενες «διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μιας χρήσης». Είναι απαραίτητο να διατηρείτε ασφαλή τα δεδομένα πρόσβασής σας. Απαγορεύεται η πρόσβαση άλλων ατόμων στο λογαριασμό σας.  
Κάθε αλληλεπίδραση με την Lidl, η οποία λαμβάνει χώρα μέσω του δικού σας λογαριασμού, αποδίδεται σε εσάς. Αυτό ισχύει επίσης και για την περίπτωση όπου ένα τρίτο άτομο ενεργεί μέσω του λογαριασμού σας, αν αυτό το άτομο απέκτησε τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί το λογαριασμό σας, λόγω της αμελούς συμπεριφοράς σας. Παραμένει δική σας υποχρέωση να μας ενημερώνετε άμεσα, αναφορικά με οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτούμενη χρήση του λογαριασμού σας, καθώς και να αλλάζετε τα δεδομένα πρόσβασης, εάν υπάρχει υποψία ότι ο λογαριασμός σας χρησιμοποιείται από άλλο (-α) άτομο (-α). Στη διάθεσή σας βρίσκονται οι ακόλουθες επιλογές για την εγγραφή σας στο Lidl Plus:

 

  • Μέσω της εφαρμογής μας (app), η οποία είναι διαθέσιμη για διάφορες κινητές πλατφόρμες.


Κατά τη διαδικασία της εγγραφής, σας αποδίδεται αυτόματα ένας αριθμός πελάτη.


4.  Αντικείμενο της Υπηρεσίας


4.1. Προσαρμοσμένη παροχή πληροφοριών


Σκοπός της υπηρεσίας είναι να σας αποσταλούν ή να τεθούν στη διάθεσή σας, μέσω της εφαρμογής Lidl Plus, πληροφορίες, προσαρμοσμένες όσο το δυνατόν περισσότερο –στο μέτρο του δυνατού– στις ανάγκες σας, καθώς και να σχεδιαστούν οι προσφορές και οι υπηρεσίες μας με έναν πιο εξατομικευμένο τρόπο.


Η συμμετοχή στο Lidl Plus είναι δωρεάν.


Με το Lidl Plus θα επωφεληθείτε μιας ποικιλίας υπηρεσιών, προσαρμοσμένων στις ανάγκες σας. Αυτή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, προσφορές που ανταποκρίνονται απόλυτα στις ανάγκες και επιθυμίες σας, συμμετοχή σε διαγωνισμούς, εκπτώσεις και ειδικές προωθητικές ενέργειες. Για τον σκοπό αυτό, θα προσπαθήσουμε να καθορίσουμε τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας σε συνάρτηση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την Lidl.
Εάν ζητήσουμε και δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας όπως περιγράφεται παρακάτω, οι σχετικές πληροφορίες θα υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο για τους σκοπούς του Lidl Plus. Δεδομένου ότι το Lidl Plus έχει σχεδιαστεί για να σας παρέχει τις ακριβέστερες πληροφορίες και προσφορές βάσει των αναγνωρισμένων αναγκών και επιθυμιών σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία μας μόνο στη βασική της έκδοση αν δεν δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την ανάλυση της συμπεριφοράς χρήστη σε αυτήν την εφαρμογή. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας, αλλά δεν θα μπορείτε να συμμετάσχετε σε εκπτώσεις και ειδικές προσφορές και να εξαργυρώνετε κουπόνια.


4.2.  Συλλογή και αποθήκευση δεδομένων


Βάση για τον προσδιορισμό των προσφορών που είναι κατάλληλες για εσάς αποτελούν τα δεδομένα που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο:


4.2.1. Εγγραφή στο Lidl Plus


Στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής, ζητάμε τα ακόλουθα βασικά δεδομένα πελατών: όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση e-mail, αριθμό κινητού τηλεφώνου και προτιμώμενο κατάστημα Lidl. Προαιρετικά και οικειοθελώς μπορείτε να δηλώσετε προσφώνηση, φύλο και διεύθυνση (οδός, αριθμός κατοικίας, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη και χώρα). Για τον προαιρετικό καθορισμό του προτιμώμενου καταστήματος, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εντοπισμού γεωγραφικής θέσης της τερματικής κινητής συσκευής σας.


4.2.2.  Επισκεψιμότητα καταστημάτων


Όταν ταυτοποιηθείτε στο ταμείο σε μία επίσκεψή σας στο κατάστημα, καταγράφουμε το κατάστημα το οποίο επισκεφθήκατε, το είδος, την ποσότητα, και την τιμή των προϊόντων που αγοράσατε, τα κουπόνια που εξαργυρώσατε, το συνολικό ποσό της απόδειξης πληρωμής, καθώς και τον χρόνο της πληρωμής και τον τύπο των μέσων πληρωμής που χρησιμοποιήσατε. Με την ταξινόμηση της αγοράς σας στον λογαριασμό πελάτη, επιδιώκουμε τους σκοπούς που αναφέρονται στο σημείο 4.1, όπως να είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε προσφορές προσαρμοσμένες ειδικά στις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας, καθώς και συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες.

Στο ταμείο, η διαδικασία ταυτοποίησης πραγματοποιείται μέσω της ψηφιακής κάρτας πελάτη.


4.2.3. Εξυπηρέτηση Πελατών


Όταν επικοινωνείτε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που παρέχετε σε αυτό το πλαίσιο.


4.2.4. Χρήση της εφαρμογής


Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Lidl Plus, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με το κατάστημα στο οποίο πραγματοποιείτε τις αγορές σας. Επιπλέον, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τα κουπόνια που είδατε και ενεργοποιήσατε, τις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων, τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς και το κύριο κατάστημα που επιλέξατε. Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε τον αναγνωριστικό αριθμό πελάτη (Loyalty ID), πληροφορίες σχετικά με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε, την αναγνώριση της συσκευής, τη γλώσσα του συστήματος και την επιλεγμένη χώρα καθώς και την έκδοση της εφαρμογής που χρησιμοποιείτε.

 

4.2.5. Δεδομένα σύνδεσης (login)


Τα δεδομένα σύνδεσής σας συλλέγονται και χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση της σύνδεσης. Για να μην χρειάζεται να συνδεθείτε κάθε φορά που ανοίγετε την εφαρμογή, τα δεδομένα σύνδεσής σας αποθηκεύονται σε κρυπτογραφημένη μορφή στην εφαρμογή μέχρι να αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας.

 

4.2.6. Προσφορές Συνεργατών


Στην εφαρμογή Lidl Plus, θα έχετε μερικές φορές τη δυνατότητα, για παράδειγμα στο πλαίσιο ειδικών προωθητικών ενεργειών, να λαμβάνετε ειδικές προσφορές από συνεργαζόμενες εταιρείες. Κατά κανόνα, οι εν λόγω προσφορές περιλαμβάνουν ένα γενικό ή εξατομικευμένο αναγνωριστικό αριθμό (στο εξής Promotion Code), ο οποίος έχει εκχωρηθεί από τον εκάστοτε συνεργάτη και τον οποίο θα πρέπει να δηλώσετε ή ο οποίος θα πρέπει να σαρωθεί κατά την εξαργύρωση του κουπονιού. Σε ορισμένες περιπτώσεις, προκειμένου να επωφεληθείτε από την προσφορά, αντί του Promotion Code, θα πρέπει να λάβει χώρα η ταυτοποίησή σας, ως πελάτης του Lidl Plus, μέσω της χρήσης της ψηφιακής κάρτας πελάτη. Τα κουπόνια δεν αποτελούν δική μας προσφορά. Συνεπώς, η αποδοχή και η χρήση αυτών υπόκεινται αποκλειστικά στους όρους, καθώς και στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων του συνεργάτη. Εφόσον η λειτουργία «Πλεονεκτήματα συνεργατών» περιέχει εξωτερικούς συνδέσμους (υπερσυνδέσμους), οι οποίοι οδηγούν σε ιστότοπους τρίτων, αυτές οι συνδεδεμένες ιστοσελίδες υπόκεινται αποκλειστικά ως προς το περιεχόμενό τους, στην ευθύνη του σχετικού διαχειριστή.


4.2.7. Ενημερωτικό δελτίο/ Ειδοποιήσεις push/ SMS


Επιπλέον, συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και, αν είναι δυνατόν, αντιστοιχούμε σε εσάς ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή τον αριθμό πελάτη σας πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά χρήσης σας σε σχέση με το ενημερωτικό δελτίο και άλλες πληροφορίες που σας αποστέλλουμε ως ειδοποιήσεις push ή SMS. Αναφορικά με τα ανωτέρω, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρονική στιγμή που ανοίγετε τα μηνύματα και τους συνδέσμους (links) ή τα σημεία στα οποία κάνατε κλικ, τα επιλεγμένα προϊόντα, τον χρόνο, τη διάρκεια και τη συχνότητα χρήσης.

 

4.3. Ανάλυση δεδομένων


Τα δεδομένα που περιγράφονται στην ενότητα 4.2 συγκεντρώνονται στη βάση δεδομένων μας. Η αξιολόγηση από μέρους μας των εν λόγω δεδομένων, αποσκοπεί στον εντοπισμό πληροφοριών που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντά σας, έτσι ώστε να σας αποστέλλουμε ή να σας προβάλλουμε μόνο πληροφορίες τέτοιες που να σχετίζονται με εσάς. Για τον εντοπισμό πιθανών προτιμήσεων αναφορικά με συγκεκριμένα προϊόντα, χρησιμοποιούμε επίσης μαθηματικές στατιστικές μεθόδους. Για τον σκοπό αυτό, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας συγκρίνονται με αυτά άλλων πελατών. Μέσω αυτής της σύγκρισης, μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα αναφορικά με το ποια προϊόντα και προσφορές που προσέλκυσαν πελάτες με παρόμοια ενδιαφέροντα, μπορούν επίσης να ενδιαφέρουν και εσάς. Μολαταύτα, η Lidl δεν έχει νομική υποχρέωση να διασφαλίσει, ότι η επεξεργασία δεδομένων θα λαμβάνει χώρα πάντοτε ακριβώς με τον ως άνω περιγραφόμενο τρόπο και ότι θα λαμβάνετε μόνο προσφορές που σας ενδιαφέρουν.


Επίσης, δεν περιλαμβάνονται στην αξιολόγηση ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κατά την έννοια του άρθρου 9, παράγραφος 1 ΓΚΠΔ.


4.4. Αποστολή προσφορών


Ανάλογα με το που και σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείτε την υπηρεσία Lidl Plus, είναι δυνατόν ορισμένες πληροφορίες να διαβιβάζονται από την εταιρεία Lidl Stiftung σε συγκεκριμένες εταιρείες Lidl, προκειμένου να σας αποσταλούν σχετικές προσφορές. Εντός του ομίλου εταιρειών Lidl προωθούμε τις προτιμήσεις σας σε συγκεκριμένα προϊόντα, στην εκάστοτε σχετική εταιρεία, με σκοπό την στοχευμένη αποστολή περιεχομένου που είναι κοντά στα ενδιαφέροντά σας.


5. Γενικοί όροι χρήσης της υπηρεσίας


Για τη χρήση της υπηρεσίας Lidl Plus, απαιτείται έγκυρος αριθμός κινητού τηλεφώνου και έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Για τη χρήση επίσης της εφαρμογής Lidl Plus, ο συμμετέχων πρέπει να κάνει λήψη του λογισμικού μέσω κάποιου App Store. Διατίθενται ειδικές εκδόσεις λογισμικού για διαφορετικούς τύπους κινητών τηλεφώνων. Για τεχνικούς λόγους, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η προσφορά κατάλληλου λογισμικού για ορισμένους τύπους συσκευών. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμο κατάλληλο λογισμικό για το κινητό τηλέφωνο του χρήστη, αυτός δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες στη σχετική συσκευή. Ωστόσο, η Lidl θα προσπαθήσει να προσφέρει το λογισμικό για όσο το δυνατόν περισσότερα διαφορετικά μοντέλα κινητών συσκευών. Λόγω της συνεχώς μεταβαλλόμενης προσφοράς προϊόντων στην αγορά κινητών συσκευών, η Lidl δεν είναι σε θέση να προσφέρει μια τρέχουσα λίστα με όλα τα κινητά τηλέφωνα που είναι κατάλληλα για τη χρήση των υπηρεσιών.
Η εγκατάσταση του λογισμικού και η χρήση των υπηρεσιών προϋποθέτει την τακτική διαβίβαση δεδομένων μέσω του κινητού τηλεφώνου του συμμετέχοντα. Ο όγκος και η συχνότητα της διαβίβασης δεδομένων εξαρτάται από τον τύπο και την έκταση της χρήσης των υπηρεσιών. Τα έξοδα σύνδεσης για τη διαβίβαση δεδομένων επιβαρύνουν τον συμμετέχοντα. Ο όγκος εξαρτάται από τη σύμβαση μεταξύ του συμμετέχοντος και του εκάστοτε παρόχου κινητής τηλεφωνίας.
Το κόστος για τη δημιουργία μιας σύνδεσης στο διαδίκτυο καθώς και για τη συντήρησή της από την πλευρά του χρήστη δεν αποτελεί μέρος της υπηρεσίας της Lidl. Η ευθύνη εξαρτάται από τους όρους που έχουν συμφωνηθεί στη σύμβαση μεταξύ του συμμετέχοντος και του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου.
Η χρήση της υπηρεσίας Lidl Plus προϋποθέτει επίσης επαρκές επίπεδο μπαταρίας και φωτεινότητας της οθόνης για τη σάρωση του κωδικού QR κατά τη διαδικασία του check-out στο ταμείο.
Ο κάθε συμμετέχων έχει την υποχρέωση να εγκαταστήσει τις ενημερώσεις της εφαρμογής που προσφέρει η Lidl. Θα ενημερωθεί σχετικά με αυτό κατά τη χρήση του λογισμικού. Δεν επιτρέπεται η χρήση της υπηρεσίας Lidl Plus σε παραποιημένες τερματικές συσκευές (π.χ. μέσω jailbreaking / rooting).


6.    Οι υποχρεώσεις σας


Απαιτείται
 

  • να δηλώσετε τα ορθά στοιχεία σας κατά την εγγραφή σας και να διατηρείτε το προφίλ σας ενημερωμένο
  • να διατηρείτε τον κωδικό σας μυστικό και να τον αλλάξετε σε περίπτωση κακόβουλης ή ύποπτης κατάχρησης και
  • να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.


7.    Ευθύνη


Ευθυνόμαστε για δόλο και βαριά αμέλεια. Δεν ευθυνόμαστε για ελαφρά αμέλεια, εκτός από την περίπτωση σωματικής βλάβης ή βλάβης της υγείας, εάν
 

  • η εφαρμογή δεν λειτουργεί ή λειτουργεί μόνο σε περιορισμένο βαθμό
  • δεν υπάρχει ή υπάρχει περιορισμένη μόνο σύνδεση WiFi
  • η συσκευή σάρωσης στο ταμείο δεν λειτουργεί σωστά
  • οι προσφορές δεν είναι διαθέσιμες


Η ευθύνη βάσει των διατάξεων του Αστικού Κώδικα (Α.Κ.) περί ύπαρξης πραγματικών ελαττωμάτων ή έλλειψης συμφωνημένων ιδιοτήτων παραμένει ανεπηρέαστη.


8.    Τερματισμός, διαγραφή


Ο συμμετέχων έχει το δικαίωμα να τερματίσει τη συμμετοχή του ανά πάσα στιγμή χωρίς αιτιολόγηση, επιλέγοντας τη λειτουργία "Διαγραφή λογαριασμού". Είναι επίσης δυνατός ο τερματισμός και από την πλευρά της εταιρείας Lidl Stiftung ανά πάσα στιγμή με προειδοποίηση 10 ημερών χωρίς παροχή αιτιολόγησης. Το δικαίωμα των συμβαλλομένων για έκτακτο τερματισμό για σπουδαίο λόγο παραμένει ανεπηρέαστο.


9.    Τροποποιήσεις στους όρους συμμετοχής


Η εταιρεία Lidl Stiftung μπορεί να τροποποιήσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο. Η τρέχουσα έκδοση των όρων συμμετοχής είναι πάντα διαθέσιμη. Η τελευταία ενημέρωση των όρων συμμετοχής αναφέρεται στο ίδιο το κείμενο των εκάστοτε όρων συμμετοχής.
Μπορούμε να τροποποιήσουμε τους παρόντες όρους συμμετοχής στο βαθμό που η αλλαγή εξυπηρετεί τα έννομα συμφέροντά μας, ιδίως την βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας και υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνουμε υπόψη τα συμφέροντα των πελατών μας.
Εάν η εταιρεία Lidl Stiftung τροποποιήσει τους όρους συμμετοχής, θα ενημερώσει τους χρήστες μέσω της αποστολής σχετικής ειδοποίησης στην εφαρμογή, ζητώντας από αυτούς να αποδεχτούν τους νέους όρους.
Εάν ο χρήστης δεν συμφωνεί με τους τροποποιημένους όρους συμμετοχής, η εταιρεία Lidl Stiftung έχει το δικαίωμα να τερματίσει τη συμβατική σχέση.


10.  Τελικές διατάξεις


Αν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων καταστεί ή κηρυχθεί αντίθετη προς το νόμο, άκυρη ή για οποιονδήποτε λόγο μη εφαρμοστέα, η εν λόγω διάταξη παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.


Β. Όροι χρήσης του «Lidl Λογαριασμού Μου»


Έκδοση: Αύγουστος 2020


1    Πεδίο εφαρμογής και σχέση με άλλες ρυθμίσεις


Οι παρόντες όροι συμμετοχής ρυθμίζουν τη χρήση της υπηρεσίας «Ο Lidl Λογαριασμός μου» (στο εξής «My Lidl» ή «υπηρεσία»). Την εν λόγω υπηρεσία διαχειρίζεται η εταιρεία Lidl Stiftung & Co KG Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm (στο εξής «διαχειριστής», «εμείς» ή «εμάς»), καθώς και άλλες εταιρείες του ομίλου εταιρειών Lidl (από κοινού στο εξής «Lidl»), οι οποίες συμμετέχουν στην παροχή της. Η υπηρεσία προσφέρει μια ομοιόμορφη πρόσβαση σε ποικίλλες διαδικτυακές προσφορές του ομίλου εταιρειών Lidl (στο εξής «προσφορές»). Πρόκειται για τη λεγόμενη Single Sign On υπηρεσία, μέσω της οποίας οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν διάφορες προσφορές (π.χ. διαδικτυακά καταστήματα, πλατφόρμες κρατήσεων κ.λπ.) από διαφορετικές εταιρείες με τα ίδια δεδομένα σύνδεσης. Η υπηρεσία διατίθεται σύμφωνα με τους κάτωθι όρους χρήσης.   
Οι παρόντες όροι αντίθετα δεν ισχύουν για συμβατικές σχέσεις συναφθείσες με τρίτους στα πλαίσια των προσφορών, όπως για παράδειγμα, η αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών. Εδώ, ισχύουν μόνο οι συγκεκριμένοι όροι της σχετικής προσφοράς (βλ. ανωτέρω ενότητα Α για σχετικές υπηρεσίες).


2    Εγγραφή και Λογαριασμός


Για τη χρήση του «Lidl Λογαριασμού Μου» απαιτείται εγγραφή, οπότε ο χρήστης πρέπει να δημιουργήσει έναν κωδικό πρόσβασης για τον «Lidl Λογαριασμό Μου». Η διαδικασία εγγραφής ολοκληρώνεται όταν ο αριθμός τηλεφώνου που παρέχεται από τον χρήστη έχει επικυρωθεί και η εγγραφή επιβεβαιώθηκε τελικά από τον διαχειριστή.

Τα δεδομένα που παρέχονται από τον χρήστη στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής πρέπει να είναι ορθά. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται δεδομένα τρίτων. Εάν τα δεδομένα αλλάξουν αργότερα, ο χρήστης πρέπει να τα προσαρμόσει χωρίς καθυστέρηση στον λογαριασμό του.
Τα δεδομένα πρόσβασης προορίζονται αποκλειστικά για χρήση από τον σχετικό εξουσιοδοτημένο χρήστη και πρέπει να προστατεύονται με κατάλληλα μέτρα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτων. Εάν υπάρχουν ενδείξεις μη εξουσιοδοτημένης χρήσης της υπηρεσίας, ο χρήστης πρέπει να το αναφέρει στον διαχειριστή χωρίς καθυστέρηση. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για συνέπειες που οφείλονται στη χρήση τρίτων εάν είναι υπεύθυνος για αυτό ή αν απέτυχε να την εμποδίσει.


3    Αντικείμενο της υπηρεσίας


Αντικείμενο της υπηρεσίας «My Lidl» είναι η παροχή μιας ενοποιημένης υπηρεσίας Single Sign On για διαφορετικές προσφορές εντός του ομίλου εταιρειών Lidl. Αυτό σημαίνει κυρίως ότι ο «Lidl Λογαριασμός Μου» που δημιουργήθηκε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλες τις προσφορές χωρίς να απαιτείται ξεχωριστή εγγραφή ή εκ νέου παροχή λεπτομερών δεδομένων χρήστη.
Η διαχείριση των δεδομένων χρήστη γίνεται κεντρικά μέσω του «My Lidl». Αυτά διαβιβάζονται στους σχετικούς παρόχους υπηρεσιών όταν χρησιμοποιούν συγκεκριμένες προσφορές προκειμένου να επιτρέψουν την πραγματοποίηση της αντίστοιχης συναλλαγής (βλ. σημείο 6 κατωτέρω).
Η χρήση του «My Lidl» είναι δωρεάν. Ωστόσο, η χρήση συγκεκριμένων προσφορών μπορεί να συνεπάγεται κόστος, το οποίο παρουσιάζεται με διαφάνεια σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις. Το ίδιο ισχύει για όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες τρίτων, όπως σύνδεση στο Διαδίκτυο.


4    Εγγύηση, Ευθύνη


Ο διαχειριστής καταβάλλει προσπάθειες να διαθέσει το «My Lidl» σε συνεχή βάση και χωρίς διακοπή ή βλάβη. Λόγω τεχνικών συνθηκών όπως αλλαγές διαμόρφωσης, συντήρηση, βλάβη της συσκευής κλπ, αυτό δεν είναι πάντα εγγυημένο. Σε περίπτωση βλάβης της υπηρεσίας, ο διαχειριστής θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάστασή της χωρίς σφάλματα το συντομότερο δυνατό. Ο διαχειριστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν συνέπειες που προκύπτουν από την έλλειψη (πλήρους) χρηστικότητας.
Ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει το «My Lidl» στο μέλλον μόνο με μειωμένο ή / και τροποποιημένο εύρος λειτουργιών ή να το διακόψει πλήρως. Ο χρήστης δεν έχει συμβατική αξίωση για (συνεχιζόμενη) χρήση αυτής της (δωρεάν) υπηρεσίας.
Ως μέρος των μεμονωμένων προσφορών, οι σχετικοί πάροχοι υπηρεσιών φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών. Ο διαχειριστής δεν ευθύνεται για πιθανές αξιώσεις που προκύπτουν από αυτό. Το ίδιο ισχύει και για άλλες προσφορές ανεξάρτητων τρίτων όπως ένας πάροχος διαδικτύου.
Διαφορετικά, ο διαχειριστής ευθύνεται μόνο για αξιώσεις αποζημίωσης του χρήστη που προκύπτουν από απώλεια ζωής, σωματική βλάβη ή βλάβη στην υγεία ή από παραβίαση κύριων συμβατικών υποχρεώσεων (κύριες υποχρεώσεις) καθώς και για άλλες ζημιές που οφείλονται σε δόλο ή βαριά αμέλεια καθηκόντων του διαχειριστή, των νομίμων εκπροσώπων του ή των βοηθών εκπλήρωσης. Οι κύριες συμβατικές υποχρεώσεις είναι εκείνες των οποίων η εκπλήρωση είναι απαραίτητη για την επίτευξη του σκοπού της σύμβασης. Σε περίπτωση παραβίασης κύριων συμβατικών υποχρεώσεων, ο διαχειριστής ευθύνεται μόνο για την προβλεπόμενη ζημία που είναι τυπική της σύμβασης, εάν αυτό προκλήθηκε από απλή αμέλεια, εκτός εάν οι αξιώσεις αποζημίωσης του χρήστη βασίζονται σε απώλεια ζωής, σωματική βλάβη ή βλάβη στην υγεία.


5    Τερματισμός, διαγραφή, τροποποιήσεις


Τόσο ο διαχειριστής όσο και ο χρήστης μπορούν να τερματίσουν τη σχέση χρήσης για το «My Lidl» ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Ως μέρος της διαχείρισης του «Lidl Λογαριασμού Μου», η διαγραφή του χρήστη μπορεί να ξεκινήσει ανά πάσα στιγμή.
Ο τερματισμός από πλευράς του διαχειριστή μπορεί να γίνει ιδιαίτερα εάν ο χρήστης παραβιάζει τις απαιτήσεις των παρόντων όρων χρήσης. Μέχρι να διαλευκανθούν τα σχετικά περιστατικά, μπορεί να λάβει χώρα κλείδωμα των δεδομένων των χρηστών.
Ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει αυτούς τους όρους χρήσης στο μέλλον. Οι χρήστες θα ενημερωθούν με αντίστοιχο μήνυμα στην εφαρμογή και θα τους ζητηθεί να επιβεβαιώσουν τους νέους όρους συμμετοχής. Αυτό δεν περιλαμβάνει θεμελιώδεις τροποποιήσεις όπως υποχρέωση πληρωμής, η οποία απαιτεί πάντοτε ρητή συγκατάθεση. Εάν ο πελάτης αντιταχθεί σε μια τροποποίηση, ο διαχειριστής μπορεί να τερματίσει τη σχέση χρήσης.


6    Προστασία δεδομένων


Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας πραγματοποιείται σύμφωνα με τα νόμιμα δικαιώματά σας περί προστασίας δεδομένων. Για να εκτελεστεί η υπηρεσία, είναι απαραίτητο τα δεδομένα που παρέχετε να προωθηθούν στον πάροχο της σχετικής προσφοράς που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε για να επιτρέψει τον έλεγχο ταυτότητας χρήστη και την παροχή της υπηρεσίας, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην προσφορά (π.χ. αποστολή και πληρωμή των παραγγελθέντων προϊόντων). Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων μας.


7    Τελικές διατάξεις


Ισχύει το ελληνικό δίκαιο για τους καταναλωτές στο βαθμό που αυτό δεν τους στερεί την προστασία που τους παρέχεται από υποχρεωτικές διατάξεις της χώρας στην οποία έχουν τη συνήθη διαμονή τους.

 

Λήψη των όρων συμμετοχής