ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

1. Στον διαγωνισμό «Τυχερό Καρότσι», μπορούν να συμμετέχουν πελάτες που πραγματοποιούν τις αγορές τους στο κατάστημα της ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ που βρίσκεται στα Κάτω Πετράλωνα Αττικής, επί της οδού Πειραιώς 205-209 και Χαμοστέρνας, στις 5.11.2021. Η συμμετοχή προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες/τυχεροί δεν αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα και λοιπά διακριτικά του διοργανωτή.

 

2. Δεκατρείς (13) νικητές θα επιλεχθούν να κερδίσουν τα ψώνια που μόλις θα έχουν πραγματοποιήσει, βάσει της ακριβούς ώρας που εξέρχονται από το κατάστημα. Οι ώρες καθορίζονται μετά από κλήρωση που θα γίνει παρουσία νομικού εκπροσώπου στα γραφεία της Compass  ΙΚΕ την Τετάρτη 03.11.2021 στις 21:00.

 

3. Η κλήρωση για την τυχερή ώρα γίνεται με τον εξής τρόπο. Πρώτα επιλέγεται ένας αριθμός από κληρωτίδα που περιέχει το σύνολο αριθμών που αφορούν τις ώρες κατά τις οποίες διεξάγεται το παιχνίδι (8πμ – 9:30μμ). Έπειτα επιλέγεται δεύτερος αριθμός από κληρωτίδα από σύνολο αριθμών που αφορούν τα λεπτά της ώρας κατά τις οποίες η ομάδα θα βρίσκεται στο κατάστημα. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται ώστε να επιλεχθούν 13 συγκεκριμένες ώρες. Οι επιλεγμένες ώρες καταγράφονται, τοποθετούνται σε φάκελο και σφραγίζονται. Την ημέρα του παιγνιδιού, ο υπεύθυνος επόπτης της Compass ΙΚΕ ανοίγει το φάκελο και πέντε λεπτά πριν την τυχερή ώρα, ενημερώνει τον ταμία μαζί με τον υπεύθυνο βάρδιας του καταστήματος ότι ο τέταρτος κατά σειρά επόμενος πελάτης στο συγκεκριμένο ταμειακό πάγκο θα είναι ο νικητής. Η εκάστοτε νίκη στο διαγωνισμό θα ανακοινώνεται πριν αρχίσει ο ταμίας να χτυπά τα προϊόντα ώστε να μην χρειαστεί να εκδοθεί απόδειξη λιανικής, αλλά απευθείας τιμολόγιο αυτοπαράδοσης. Προϋπόθεση για να κερδίσει κανείς είναι να διαθέτει ελληνικό ΑΦΜ.  Το τιμολόγιο αυτοπαράδοσης  της Lidl Ελλάς οφείλει να φέρει πάνω χειρόγραφα το ονοματεπώνυμο και τον ΑΦΜ του πελάτη, ο οποίος θα λάβει τα προϊόντα δωρεάν.

 

4. Η ώρα καθορίζεται από το ρολόι του επόπτη.

 

5. Δώρο αποτελούν τα εμπορεύματα που αγόρασε ο πελάτης κατά την συγκεκριμένη επίσκεψη του στο κατάστημα.  Το δώρο είναι συγκεκριμένο και δεν μπορεί να ανταλλαγεί, ή να  αντικατασταθεί με άλλο. Το δώρο είναι προσωποπαγές, αμεταβίβαστο και δεν κληρονομείται. Επίσης, ο ίδιος πελάτης δεν δύναται να κερδίσει δύο φορές. Στην περίπτωση αυτή, ο υπεύθυνος επόπτης, αναμένει τον αμέσως επόμενο πελάτη, ο οποίος επιλέγεται ως νικητής.

 

 

6. Ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η Παρασκευή 5.11.2021 από ώρα 08:00 («Έναρξη του Διαγωνισμού») έως και  ώρα 21:30 («Λήξη του Διαγωνισμού»).

 

7. Το προσωπικό της Lidl Ελλάς και της Compass ΙΚΕ

 

8. Η ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή τροποποιήσει τον διαγωνισμό. Η ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ έχει επίσης τη δυνατότητα να ακυρώσει συμμετοχές που προσβάλλουν την εικόνα της, τα χρηστά ήθη και έθιμα, τη δημόσια αιδώ κ.λπ. 

9. Με τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό, ο κάθε συμμετέχων θεωρείται ότι έχει παράσχει οικειοθελώς τα δεδομένα και έχει συγκατατεθεί για την επεξεργασία  αυτών από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ήτοι την ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. προς τον σκοπό πραγματοποίησης του παραπάνω διαγωνισμού. Μεταξύ των στοιχείων που δηλώνονται από τους συμμετέχοντες, αποτελώντας προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό, είναι και o ΑΦΜ. Η επεξεργασία πραγματοποιείται προκειμένου να λάβει χώρα ο εν λόγω διαγωνισμός επί τη βάσει της νομικής υποχρέωσης για υλοποίησή του, όπως ορίζεται στους όρους συμμετοχής,  συμπεριλαμβανομένης και της δημοσιοποίησης του παραπάνω διαγωνισμού (ενδεικτικά: ανάρτηση/δημοσιοποίηση των ονομάτων των τυχερών). Τα στοιχεία των νικητών συμπεριλαμβανομένου και του ΑΦΜ θα τηρούνται για όσο καιρό προβλέπουν και απαιτούν οι φορολογικές διατάξεις. Με τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό κάθε συμμετέχων θεωρείται ότι συγκατατίθεται  και στην επεξεργασία που αναφέρεται στη διαφήμιση του παραπάνω διαγωνισμού (ενδεικτικά: ανάρτηση/ δημοσιοποίηση φωτογραφικού υλικού σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα του υπευθύνου επεξεργασίας ή/ και σε τρίτα συνεργαζόμενα με αυτόν μέσα). Η εν λόγω συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Γενικού Κανονισμού και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την Προστασία Δεδομένων. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 13 έως και 15  του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων διατηρείτε ως υποκείμενα των δεδομένων δικαίωμα ενημέρωσης και δικαίωμα πρόσβασης ως προς τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Επιπλέον, διατηρείτε βάσει των εκεί αναφερόμενων προϋποθέσεων και των λοιπών νομικών προδιαγραφών δικαίωμα διόρθωσης σύμφωνα με το άρ. 16 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, δικαίωμα διαγραφής σύμφωνα με το άρ. 17 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρ. 18 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με το άρ. 20 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρ. 21 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.  Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας οποιαδήποτε στιγμή αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@lidl.gr. Επιπλέον, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή σύμφωνα με την ως άνω νομοθεσία.

 

 

10. Οι παρόντες όροι αλλά και λοιποί όροι που διέπουν τον διαγωνισμό είναι κατατεθειμένοι στον συμβολαιογράφο Θεσσαλονίκης κ. Εμμανουήλ Σαραγιώτη, οδός Ερμού, αριθμός 25, απ’ όπου, όποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να λαμβάνει αντίγραφο, με δικά του έξοδα.