ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

1. Στον διαγωνισμό «Τα ψώνια της χρονιάς» μπορούν να συμμετέχουν πελάτες που πραγματοποιούν τις αγορές τους στα καταστήματα ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι της ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ. Η συμμετοχή προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες/τυχεροί δεν αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα και λοιπά διακριτικά του διοργανωτή.

 

2. Για κάθε αγορά προϊόντων αξίας 25€, κάθε πελάτης θα παραλαμβάνει από το ταμείο του καταστήματος ένα δελτίο συμμετοχής, στο οποίο θα αναγράφεται ένας εννιαψήφιος κωδικός. Ο πελάτης θα μπορεί να ελέγξει στην ιστοσελίδα www.lidl-hellas.gr/psonia-tis-xronias για να διαπιστώσει εάν το δελτίο του είναι το τυχερό. Εφόσον έχει ένα από τα τυχερά δελτία, θα κληθεί να συμπληρώσει τα στοιχεία του ηλεκτρονικά. Μόνο όσοι  τυχεροί συμπληρώσουν πλήρως την ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής θεωρούνται νικητές του διαγωνισμού. Οι κάτοχοι των τυχερών δελτίων θα ενημερώνονται από την LIDL ΕΛΛΑΣ εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάδειξής τους, σύμφωνα με τον τρόπο που ως ανωτέρω εκτέθηκε.

 

 

3. Περίοδος διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η από 01.03.2021 έως και 30.04.2021.  Μετά τη λήξη του διαγωνισμού, οι κωδικοί θεωρούνται αυτοδικαίως άκυροι, ανύπαρκτοι, επάγοντες ουδέν αποτέλεσμα και παράγοντες ουδέν δικαίωμα επί του επάθλου. Η διαπίστωση στην προαναφερόμενη ιστοσελίδα για το εάν κερδίζει το δελτίο συμμετοχής είναι δυνατή μόνον κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Οι κληρώσεις είναι αυτοματοποιημένες.

 

4.  Είκοσι ένα (21) τυχερά δελτία θα κερδίσουν αγορές από τα ελληνικά καταστήματα Lidl συνολικής αξίας τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (3.600€) το καθένα. Συγκεκριμένα, σε κάθε νικητή, θα απονεμηθούν δώδεκα (12) κάρτες, αξίας τριακοσίων ευρώ (300 €) έκαστην εξ αυτών. Η καθεμία από τις δώδεκα κάρτες, θα ενεργοποιείται αυτόματα από τη Lidl Hellas και θα δύναται να χρησιμοποιηθεί για τις αγορές του εκάστοτε νικητή από την πρώτη εργάσιμη κάθε μήνα. Η παραλαβή των καρτών είναι δυνατή μόνο από τον ίδιο τον νικητή και μόνο με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας στο κατάστημα Lidl της επιλογής του. Χωρίς την σωρευτική συνδρομή των ως άνω προϋποθέσεων δεν θα γίνεται δεκτή η παραλαβή και χρήση των δωροκαρτών. Η κάθε κάρτα από τη στιγμή της ενεργοποίησης, πιστώνεται με το χρηματικό ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ και αποκτά ισχύ για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών. Όταν παρέλθει το εν λόγω χρονικό διάστημα, το τυχόν εναπομείναν χρηματικό ποσό που δεν έχει εξαργυρωθεί, δεν μεταφέρεται στην επόμενη κάρτα. Οι νικητές θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν γνώση για το χρηματικό υπόλοιπο της κάρτας τους, καθώς και για την ημερομηνία λήξης αυτής, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα www.LIDL.GR/CARDS.

 

5. Οι είκοσι ένα (21) τυχεροί, μόλις αναγνώσουν το μήνυμα ότι κέρδισαν στις οθόνες τους, θα κληθούν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία τους. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικώς και ηλεκτρονικώς μέσω Email, ως προς τον τρόπο παραλαβής του επάθλου, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, από την ημερομηνία ανάδειξής τους. Το έπαθλο είναι συγκεκριμένο και δεν μπορεί να εξαργυρωθεί, ανταλλαγεί ή αντικατασταθεί. Κάθε επιμέρους κάρτα είναι μοναδική και επομένως, δεν είναι δυνατή η αντικατάστασή της ή η ανταλλαγή αυτής με ισόποσο χρηματικό ποσό σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή αλλοίωσής της. Η επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση μη εξάντλησης του ποσού της κάθε κάρτας δεν είναι δυνατή. Όλοι οι τυχεροί θα ανακοινωθούν στη σελίδα www.lidl-hellas.gr/psonia-tis-xronias.

 

6. Ο κάθε συμμετέχων φέρει αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη, ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του, ενώ σχετικές ελλείψεις ή μη αληθής συμπλήρωση αυτών, παρέχουν το δικαίωμα στον διοργανωτή να τον αποκλείσει από τον διαγωνισμό. Στην περίπτωση που καταστεί αδύνατη η επικοινωνία με τον τυχερό ή ο τυχερός δεν αποδεχτεί το δώρο ή δεν ανταποκριθεί εντός 5 ημερών από την τελευταία προσπάθεια επικοινωνίας εκ μέρους της ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ, τότε δεν υπάρχει υποχρέωση απόδοσης του επάθλου. Στις περιπτώσεις αυτές η ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ προβαίνει σε ακύρωση του εν λόγω τυχερού δελτίου και σε ορισμό νέου νικητή, σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

 

7. Η ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή τροποποιήσει τον διαγωνισμό. Η ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ έχει επίσης τη δυνατότητα να ακυρώσει συμμετοχές που προσβάλλουν την εικόνα της, τα χρηστά ήθη και έθιμα, τη δημόσια αιδώ κ.λπ. 

 

8. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του διαγωνισμού.

 

9. Με τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό, ο κάθε συμμετέχων θεωρείται ότι έχει παράσχει οικειοθελώς τα δεδομένα και έχει συγκατατεθεί για την επεξεργασία  αυτών από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ήτοι την ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. προς τον σκοπό πραγματοποίησης του παραπάνω διαγωνισμού. Η επεξεργασία πραγματοποιείται προκειμένου να λάβει χώρα ο εν λόγω διαγωνισμός επί τη βάσει της νομικής υποχρέωσης για υλοποίησή του, όπως ορίζεται στους όρους συμμετοχής,  συμπεριλαμβανομένης και της δημοσιοποίησης του παραπάνω διαγωνισμού (ενδεικτικά: ανάρτηση/δημοσιοποίηση των ονομάτων των τυχερών).  Με τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό κάθε συμμετέχων θεωρείται ότι συγκατατίθεται  και στην επεξεργασία που αναφέρεται στη διαφήμιση του παραπάνω διαγωνισμού (ενδεικτικά: ανάρτηση/ δημοσιοποίηση φωτογραφικού υλικού σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα του υπευθύνου επεξεργασίας ή/ και σε τρίτα συνεργαζόμενα με αυτόν μέσα). Η εν λόγω συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Γενικού Κανονισμού και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την Προστασία Δεδομένων. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 13 έως και 15  του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων διατηρείτε ως υποκείμενα των δεδομένων δικαίωμα ενημέρωσης και δικαίωμα πρόσβασης ως προς τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Επιπλέον, διατηρείτε βάσει των εκεί αναφερόμενων προϋποθέσεων και των λοιπών νομικών προδιαγραφών δικαίωμα διόρθωσης σύμφωνα με το άρ. 16 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, δικαίωμα διαγραφής σύμφωνα με το άρ. 17 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρ. 18 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με το άρ. 20 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρ. 21 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.  Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας οποιαδήποτε στιγμή αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@lidl.gr. Επιπλέον, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή σύμφωνα με την ως άνω νομοθεσία.

 

10. Οι παρόντες όροι που διέπουν τον διαγωνισμό έχουν κατατεθεί στον συμβολαιογράφο Θεσσαλονίκης κ. Εμμανουήλ Σαραγιώτη, οδός Ερμού 25, απ’ όπου κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λαμβάνει αντίγραφο, με δικά του έξοδα.