Σκοπός διερεύνησης των ενδιαφερόντων σας για προϊόντα και βελτιστοποίησης των διαδικτυακών μας προσφορών

Για να σας προσφέρουμε τα οφέλη της συμμετοχής στο Lidl Plus και να σας παρουσιάσουμε τις καλύτερες δυνατές εξατομικευμένες προσφορές και να διεξάγουμε στοχευμένες έρευνες πελατών, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε καλύτερα. Για το σκοπό αυτό, καθορίζουμε πρώτα ποια προϊόντα, προωθητικές ενέργειες και υπηρεσίες θα μπορούσαν να είναι ενδιαφέρουσες για εσάς και σχετικές με εσάς. Χρησιμοποιώντας αυτές τις πληροφορίες, μπορούμε να επιστήσουμε την προσοχή σας π.χ. σε ειδικές εκπτώσεις για τα αγαπημένα σας προϊόντα, να σας προσφέρουμε ειδικές προνομιακές τιμές και να σας ενημερώσουμε για ελκυστικές προσφορές για μια κατηγορία προϊόντων. Για αυτόν τον λόγο, συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με την αγοραστική σας συμπεριφορά όπως και άλλες συμπεριφορές σας όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 1.


Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε μπορεί να χρησιμεύουν στο να δηλώσουν τις προτιμήσεις σας σε προϊόντα. Αυτό περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα που αναφέρονται στο σημείο 1.


Τα άνω αναφερόμενα δεδομένα, θα μπορούσαν επίσης να παρέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις πιθανές προτιμήσεις σας για προϊόντα. Γι' αυτό καθορίζουμε μια πιθανή συσχέτιση μεταξύ ενός ή περισσοτέρων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με τις προτιμήσεις σας σε προϊόντα. Για τη διερεύνηση αυτής της σχέσης χρησιμοποιούμε μαθηματικές στατιστικές μεθόδους. Για το σκοπό αυτό, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας συγκρίνονται με τα δεδομένα άλλων πελατών. Μέσω αυτής της σύγκρισης, μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα αναφορικά με το ποια προϊόντα και προσφορές που προσέλκυσαν πελάτες με παρόμοια ενδιαφέροντα, μπορούν επίσης να ενδιαφέρουν και εσάς.


Οι εν λόγω επεξεργασίες πραγματοποιούνται βάσει νομοθετικών διατάξεων που μας επιτρέπουν να επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο μέτρο που αυτό απαιτείται για τη χρήση μιας υπηρεσίας ή για την εκτέλεση μιας σύμβασης (άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) ΓΚΠΔ) και επειδή έχουμε πρωταρχικό έννομο συμφέρον να προσαρμόζουμε τις προσφορές μας όσο το δυνατόν καλύτερα στα ενδιαφέροντά σας για προϊόντα (άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) ΓΚΠΔ).


Εάν έχετε δώσει την αντίστοιχη συγκατάθεση, αυτό το προφίλ μπορεί επίσης να περιλαμβάνει πληροφορίες που έχουμε διαβάσει από την τερματική συσκευή σας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας με βάση το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) ΓΚΠΔ. Αυτό ισχύει για την επεξεργασία δεδομένων που περιγράφεται παραπάνω στην ενότητα «Ανάλυση συμπεριφοράς χρήστη» και «Ενημερωτικό δελτίο/ Ειδοποιήσεις push/ SMS».


Εκτός από την αύξηση της ενημερωτικής αξίας του προφίλ, χρησιμοποιούμε επίσης αυτές τις πληροφορίες για τη βελτιστοποίηση της εφαρμογής Lidl Plus και των άλλων διαδικτυακών προσφορών μας, εάν αυτό καλύπτεται από τη συγκατάθεσή σας. Η νομική βάση για αυτό είναι επίσης το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) ΓΚΠΔ.