ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διεύθυνση:

Lidl Hellas & Σια Ο.Ε.

Ο.Τ. 31, ΔΑ 13 Τ.Θ. 1032,

Τ.Κ. 57 022 Σίνδος

Νομίμως καταχωρισμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 58026904000

Α.Φ.Μ. 093683423, Δ.Ο.Υ. Ιωνίας.


Τυχόν εξωτερικοί σύνδεσμοι (links) προς άλλες ιστοσελίδες που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν εμπίπτουν στην ευθύνη της Lidl. Σας συμβουλεύουμε να δίνετε προσοχή στoυς όρους προστασίας δεδομένων των συνδεόμενων ιστοσελίδων. Το περιεχόμενο των εξωτερικών ιστοσελίδων ελέγχεται για νομικές παραβάσεις προτού συμπεριληφθεί στον παρόντα ιστότοπο της Lidl. Ωστόσο, η Lidl δεν επηρεάζει το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για αυτές. Η Lidl πραγματοποιεί τακτικές επιθεωρήσεις των συνδέσμων της. Εάν διαπιστωθεί παράβαση νόμου, αυτός ο σύνδεσμος αφαιρείται άμεσα. Σε περίπτωση παράνομου, κατεστραμμένου ή ελλιπούς υλικού, καθώς και ζημιών που ενδέχεται να προκύψουν ως αποτέλεσμα της χρήσης ή της κατάχρησης συνδέσμων, ευθύνεται αποκλειστικά ο πάροχος αυτών.