Όροι και Προϋποθέσεις

Γενικοί όροι


της Λίντλ Ελλάς & Σια Ο.Ε. & Co. KG ("εμείς", "εμάς") για τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων και τη χρήση σταθμών φόρτισης ("σημεία φόρτισης") και των σχετικών χώρων στάθμευσης στην Ελλάδα χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες "φόρτιση χωρίς εφαρμογή" και μέσω περιαγωγής .


1. Με ποιον συνάπτεται η σύμβαση για τη χρήση των σημείων χρέωσης και ποιες προϋποθέσεις ισχύουν;


Η σύμβαση για τη χρήση των σημείων χρέωσης (εκτός από τη σύμβαση χρέωσης, βλέπε ενότητες 2 και 3) και των σχετικών χώρων στάθμευσης έχει συναφθεί με τη Λίντλ Ελλάς & Σια Ο.Ε. .


Ισχύουν οι κανονισμοί με τους αριθμούς 4 έως 12.


2. Με ποιον συνάπτεται η σύμβαση χρέωσης κατά τη χρήση της λειτουργίας «χρέωση χωρίς εφαρμογή» και ποιες προϋποθέσεις ισχύουν;


(1) Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία φόρτισης που ξεκινά μέσω της λειτουργίας «Φόρτιση χωρίς εφαρμογή», επιλέξτε το επιθυμητό σημείο φόρτισης χρησιμοποιώντας τον κωδικό QR και σαρώστε τον κωδικό.


(2) Στη συνέχεια, αφήνετε την προσφορά μας και κατευθύνεστε στον ιστότοπο [ https://community.beenergised.cloud/infrastructure/direct_payment/process/start?evseid=null&locale=el_GR] της εταιρείας. be GmbH Salzburger Straße 26


(3) 5550 Radstadt, Αυστρία (“ChargePoint Austria GmbH”). Εκεί μπορείτε να ξεκινήσετε και να πραγματοποιήσετε τη διαδικασία φόρτωσης υπό τις προϋποθέσεις που παρέχει η ChargePoint Austria GmbH.


Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία «Χρέωση χωρίς εφαρμογή», η σύμβαση χρέωσης συνάπτεται αποκλειστικά με την εταιρεία ChargePoint Austria GmbH. Δεν είμαστε ο συμβατικός σας συνεργάτης και δεν ευθυνόμαστε για αξιώσεις ή ζημίες που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη σύμβαση χρέωσης που έχει συναφθεί μέσω της λειτουργίας «Χρέωση χωρίς εφαρμογή».


3. Με ποιον συνάπτεται η σύμβαση χρέωσης κατά τη χρήση της λειτουργίας «περιαγωγής» και ποιες προϋποθέσεις ισχύουν;


(1) Εναλλακτικά, η διαδικασία χρέωσης μπορεί να ξεκινήσει μέσω περιαγωγής. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε το σημείο φόρτισης στην εφαρμογή φόρτισης του δικού σας παρόχου υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης ("EMP") και ξεκινήστε τη διαδικασία φόρτισης εκεί στην εφαρμογή σας υπό τις συνθήκες που ισχύουν μεταξύ εσάς και του παρόχου υπαρεσιών ηλετροκίνησης σας.


(2) Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η περιαγωγή είναι δυνατή με κάθε πάροχο υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης τρίτων


Δεν υπάρχει δικαίωμα περιαγωγής με οποιοδήποτε πάροχο υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης τρίτου μέρους.


Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία "Περιαγωγή", η σύμβαση χρέωσης συνάπτεται αποκλειστικά με το επιλεγμένο πάροχο υπαρεσιών ηλετροκίνησης. Δεν είμαστε ο συμβατικός σας συνεργάτης και δεν ευθυνόμαστε για ζημιές που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη σύμβαση χρέωσης που έχει συναφθεί μέσω της λειτουργίας «περιαγωγής».


4. Τι είδους ηλεκτροκίνητα οχήματα επιτρέπεται να φορτίζετε στο σημείο φόρτισης και τι πρέπει να λάβετε υπόψη σας;


(1) Μόνο ηλεκτροκίνητα οχήματα με την έννοια της κείμενης εθνικής νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύει, μπορούν να φορτιστούν στο σημείο φόρτισης.


(2) Το ηλεκτροκίνητο όχημα και ο απαραίτητος εξοπλισμός για τη διαδικασία φόρτισης, όπως τα καλώδια, πρέπει να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νομικούς κανονισμούς.


(3) Πριν ξεκινήσετε την διαδικασία φόρτισης, είστε υποχρεωμένος να ελέγξετε ότι όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός (ειδικά τα καλώδια φόρτισης) είναι εξωτερικά άθικτοι. Εάν ο εξοπλισμός έχει υποστεί ζημιά, δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί η διαδικασία φόρτισης.


5. Ποιες τεχνικές επιλογές φόρτισης και ποια σύνδεση με το σημείο φόρτισης σας προσφέρουμε;


(1) Προσφέρουμε σημεία φόρτισης όπου η ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να μεταφερθεί στο ηλεκτροκίνητο όχημά σας είτε με μέγιστη ισχύ 22 κιλοβάτ (το λεγόμενο κανονικό σημείο φόρτισης). Χρησιμοποιούμε είτε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) είτε συνεχές ρεύμα (DC) για τη φόρτιση. Ανατρέξτε στις πληροφορίες στο αντίστοιχο σημείο φόρτισης για να μάθετε ποια ισχύ και τύπο ηλεκτρικής ενέργειας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να φορτίσετε το ηλεκτροκίνητο όχημά σας στα μεμονωμένα σημεία φόρτισης.


(2) Για τους σκοπούς της σύνδεσης του ηλεκτρικού οχήματός σας, τα σημεία κανονικής φόρτισης AC είναι εξοπλισμένα με τουλάχιστον πρίζες ή πρίζες και συνδέσμους οχήματος τύπου 2 σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 62196-2, έκδοση Δεκεμβρίου 2014. Τα σημεία φόρτισης DC είναι εξοπλισμένα τουλάχιστον με συνδέσμους οχημάτων του τύπου CCS Combo 2 σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 62196-3, έκδοση Μαΐου 2015 ή/και με ζεύξη οχήματος του τύπου CHAdeMO . Αυτό δεν ισχύει για σημεία φόρτισης που τέθηκαν σε λειτουργία πριν από τις 17 Ιουνίου 2016.


(3) Η ισχύς φόρτισης σύμφωνα με την παράγραφο (1) του παρόντος σημείου 5 μπορεί να ποικίλλει ιδίως ανάλογα με τη χρήση του δικτύου, την κατάσταση χρήσης σύνδεσης και τη διάταξη των σημείων φόρτισης στο σύστημα μεταγωγής. Επομένως, δεν αναλαμβάνουμε καμία εγγύηση ή/και εγγύηση για τη συμμόρφωση με την απόδοση φόρτισης στα σημεία φόρτισης ή για την επιτυχία της ίδιας της διαδικασίας φόρτισης.


6. Πότε μπορεί να διακοπεί ή να μειωθεί η φόρτιση;


Ειδικότερα, δικαιούμαστε να ακυρώσουμε τη διαδικασία φόρτισης ή να μειώσουμε την ισχύ φόρτισης σε περίπτωση διακοπής ή διακοπής της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος από τον υπεύθυνο διαχειριστή του δικτύου στη χρήση του δικτύου ή της σύνδεσης. Το ίδιο ισχύει εάν μια διακοπή ή μείωση της ισχύος φόρτισης τη στιγμή της διαδικασίας φόρτισης είναι απαραίτητη για άλλους επιτακτικούς τεχνικούς λόγους που αποτρέπουν μια απρόσκοπτη ή αδιάκοπη διαδικασία φόρτισης. Ανεξάρτητα από αυτό, έχουμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη διαδικασία φόρτισης μετά τη λήξη του επιτρεπόμενου χρόνου φόρτισης σύμφωνα με την Ενότητα 7 Παράγραφος (1).


7. Πότε και για πόσο χρονικό διάστημα επιτρέπεται να φορτίζετε το ηλεκτροκίνητο όχημά σας;


(1) Η φόρτιση του ηλεκτροκίνητου οχήματός σας επιτρέπεται για όλη τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης («επιτρεπόμενος χρόνος φόρτισης») όταν ψωνίζετε στα καταστήματά μας στο χώρο στάθμευσης των οποίων βρίσκεται το αντίστοιχο σημείο φόρτισης. Η διάρκεια των διακοπών ή μειώσεων της ισχύος φόρτισης σύμφωνα με την Ενότητα 6 δεν παρατείνει τον επιτρεπόμενο χρόνο φόρτισης.


(2) Εάν ορίζεται μέγιστος χρόνος στάθμευσης στο χώρο στάθμευσης από εξωτερικό διαχειριστή χώρου στάθμευσης, αυτό ισχύει και για τη διαδικασία χρέωσης.


8. Για ποιο σκοπό και για πόσο χρόνο επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το χώρο στάθμευσης ακριβώς μπροστά από το σημείο φόρτισης; Ποιες είναι οι συνέπειες μιας παράβασης;


(1) Ο χώρος στάθμευσης που ανήκει άμεσα στο σημείο φόρτισης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τη διαδικασία φόρτισης (βλ. σημεία 2 και 3) και μόνο για τη διάρκεια του επιτρεπόμενου χρόνου φόρτισης (βλ. σημείο 7). Για να μπορέσουν άλλοι πελάτες να φορτίσουν ηλεκτροκίνητα οχήματα, ο χώρος στάθμευσης πρέπει να ελευθερωθεί αμέσως (δηλαδή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση), αλλά το αργότερο μετά τη λήξη του επιτρεπόμενου χρόνου φόρτισης. Δεν επιτρέπεται η χρήση αυτού του χώρου στάθμευσης για άλλους σκοπούς ή/και εκτός του επιτρεπόμενου χρόνου φόρτωσης.


(2) Σε περίπτωση παραβίασης της Ενότητας 4 και της Ενότητας 7 Παράγραφος (1), δικαιούμαστε να ρυμουλκούμε το ηλεκτροκίνητο όχημά σας με δικά σας έξοδα. Τα έξοδα που πρέπει να πληρώσετε περιορίζονται στο ποσό των συνήθων τοπικών εξόδων για ρυμούλκηση από ιδιωτική ιδιοκτησία. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να διεκδικήσουμε περαιτέρω αξιώσεις για ζημιές.


(3) Σε περίπτωση παράβασης του Άρθρου 7 Παράγραφος (2), ισχύουν οι όροι χρήσης του διαχειριστή εξωτερικού χώρου στάθμευσης και οι συμβατικές κυρώσεις που περιέχονται σε αυτούς. Οι ισχύοντες όροι χρήσης βρίσκονται στις αντίστοιχες ενημερωτικές πινακίδες στο χώρο στάθμευσης.


9. Ποιους κανονισμούς πρέπει να τηρείτε όταν οδηγείτε στο χώρο στάθμευσης/χώρος στάθμευσης;


Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας της χώρας όπου βρίσκονται εγκατεστημένοι οι σταθμοί φόρτισης ισχύει για ολόκληρο το χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένων των χώρων στάθμευσης.


10. Για ποιες ζημιές είμαστε υπεύθυνοι;


(1) Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκληθούν ως αποτέλεσμα πιθανών διακυμάνσεων τάσης, απωλειών τάσης, διακοπές ρεύματος και συμφόρησης δικτύου στο δίκτυο του φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου και συνεπώς για συμβάντα για τα οποία δεν είμαστε υπεύθυνοι για την περιοχή του διαχειριστή του δικτύου της ευθύνης. Επιπλέον, δεν φέρουμε ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση του σημείου φόρτισης ή λόγω ελαττώματος στο ηλεκτροκίνητο όχημα για το οποίο δεν φέρουμε ευθύνη. Η ευθύνη μας αποκλείεται για τέτοιες ζημιές.


(2) Επιπλέον, ευθυνόμαστε απεριόριστα – ανεξάρτητα από τη νομική βάση – σε περίπτωση δόλου ή βαριάς αμέλειας.


(3) Σε περίπτωση ελαφράς αμέλειας, είμαστε υπεύθυνοι μόνο για:


• για ζημιές που προκύπτουν από τραυματισμό στη ζωή, το σώμα ή την υγεία, επίσης


• για ζημίες που προκύπτουν από αθέτηση βασικής συμβατικής υποχρέωσης (δηλαδή υποχρέωση της οποίας η εκπλήρωση είναι απαραίτητη για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης και στη συμμόρφωση της οποίας μπορείτε να βασίζεστε τακτικά). Σε αυτήν την περίπτωση, η ευθύνη μας περιορίζεται σε αποζημίωση για προβλέψιμη, συνήθως προκύπτουσα ζημία.


(4) Ο παραπάνω περιορισμός ευθύνης σύμφωνα με την Ενότητα 10 Παράγραφος (3) ισχύει επίσης για παραβάσεις καθήκοντος από ή για λογαριασμό προσώπων για υπαιτιότητα των οποίων είμαστε υπεύθυνοι σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις.


(5) Ο παραπάνω περιορισμός ευθύνης σύμφωνα με την Ενότητα 10 Παράγραφος (3) δεν ισχύει εάν εμείς ή τα πρόσωπα για την υπαιτιότητα των οποίων είμαστε υπεύθυνοι σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις έχουμε κρύψει με δόλο ένα ελάττωμα ή έχουμε δώσει εγγύηση.


(6) Οι παραπάνω περιορισμοί ευθύνης σύμφωνα με την Ενότητα 10 Παράγραφοι (3) και (4) δεν ισχύουν επίσης εάν η ευθύνη δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί από το νόμο.


(7) Οποιαδήποτε περαιτέρω ευθύνη από αυτήν που αναφέρεται παραπάνω από την πλευρά μας ή εκείνων για την υπαιτιότητα των οποίων είμαστε υπεύθυνοι σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις αποκλείεται.


11. Στοιχεία επικοινωνίας για παράπονα


Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή παράπονα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών στο +302311181458 (Κλήσεις από σταθερά και κινητά – αστική χρέωση , γραμμές εξωτερικού -χρέωση σύμφωνα με τον εκάστοτε πάροχο εξωτερικού.).


Ώρες εξυπηρέτησης: Δευτέρα - Παρασκευή 07:00-22:00 και Σάββατο 07:00-21:00


Email: info@lidl.gr


Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη σύμβαση χρέωσης που συνήφθη χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες "χρέωση χωρίς εφαρμογή" ή "περιαγωγή" ή οποιαδήποτε παράπονα σχετικά με αυτό, επικοινωνήστε αποκλειστικά με τον αντίστοιχο συμβατικό συνεργάτη σας.


12. Ποιες άλλες διατάξεις ισχύουν και ποιες επιλογές έχετε για την επίλυση διαφορών;

(1) Η γλώσσα της σύμβασης είναι η ελληνική.


(2) Το δίκαιο της Ελλάδας εφαρμόζεται σε όλες τις έννομες σχέσεις μεταξύ του χρήστη και εμάς, εξαιρουμένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις για τη Διεθνή Πώληση Αγαθών, υπό την προϋπόθεση ότι ο χρήστης έχει τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα ή τη συνήθη διαμονή του σε μια χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει τη συνήθη διαμονή του σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θίγονται πρόσθετες υποχρεωτικές διατάξεις του κράτους μέλους στο οποίο το μέλος έχει τη συνήθη διαμονή του.


(3) Εάν επιμέρους διατάξεις αυτών των γενικών διατάξεων είναι αναποτελεσματικές, η αποτελεσματικότητα των υπόλοιπων διατάξεων παραμένει ανεπηρέαστη.


(4) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών, στην οποία ο πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση στη διεύθυνση http://www.ec.europa.eu/consumers/odr. Ωστόσο, δεν είμαστε υποχρεωμένοι και πρόθυμοι να συμμετάσχουμε στη διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον ενός συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτών.