ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΞΥΝΕΙΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ»

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΞΥΝΕΙΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ»

1. Σκοπός του «ΞΥΝΕΙΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ»

Η εταιρεία Λιντλ Ελλας & Σία Ο.Ε., ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, Ο.Τ. 31, Δ.Α. 13, Τ.Θ 1032, Τ.Κ. 57022, Σίνδος (στο εξής «LIDL») παρέχει εντός της ηλεκτρονικής εφαρμογής Lidl Plus την υπηρεσία με τίτλο «ΞΥΝΕΙΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ», στην οποία μπορούν να συμμετέχουν μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη του Lidl Plus (βλ. https://www.lidl-hellas.gr/lidl-plus).

2. Συμμετέχοντες

Μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

•    Εγγραφή ως πελάτης Lidl Plus. Η λήψη της εφαρμογής Lidl Plus είναι δυνατή μέσω του «App Store» ή του «Google Store».

•    Διαμονή στην Ελλάδα.

•    Ελάχιστη ηλικία 18 ετών.

•    Αποδοχή των όρων συμμετοχής σύμφωνα με το σημείο 3 (η αποδοχή πραγματώνεται με το ξύσιμο της κάρτας).

3. Συμμετοχή

Προϋπόθεση της αυτόματης παραλαβής της κάρτας «ΞΥΝΕΙΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ» εντός της εφαρμογής Lidl Plus είναι να ταυτοποιηθείτε ως πελάτης Lidl Plus στο ταμείο κατά τη διαδικασία της πληρωμής σας. Αυτό γίνεται μέσω της σάρωσης της ψηφιακής κάρτας πελάτη Lidl Plus στο ταμείο.

Μετά από κάθε αγορά (πρέπει να έχει παρέλθει τουλάχιστον 1 ώρα από την τελευταία αγορά για να λάβετε μια άλλη κάρτα «ΞΥΝΕΙΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ»), θα λάβετε αυτόματα μια ειδοποίηση μέσω της εφαρμογής Lidl Plus σχετικά με την λήψη μιας ψηφιακής κάρτας «ΞΥΝΕΙΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ».

Αυτές οι κάρτες έχουν συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ισχύος (η εν λόγω διάρκεια ισχύος, θα εμφανίζεται μεμονωμένα για κάθε καταναλωτή) και αποθηκεύονται εντός της εφαρμογής.

Μετά το άνοιγμα της κάρτας «ΞΥΝΕΙΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ», εμφανίζεται ένα ψηφιακό πεδίο ξυσίματος με την σημείωση ότι, με το ξύσιμο του πεδίου αποδέχεστε τους όρους χρήσης, οι οποίοι διατίθενται ως σύνδεσμος για ανάγνωση.

Ο πελάτης του Lidl Plus (συμμετέχων) ανακαλύπτει άμεσα τι έχει κερδίσει. Συγκεκριμένα, το κουπόνι θα εμφανιστεί στην ενότητα «Κουπόνια» της εφαρμογής και στη συνέχεια θα μπορεί να εξαργυρωθεί κατά την επόμενη αγορά σας (αν εξακολουθεί να είναι σε ισχύ).

Αν δεν ξύσετε πλήρως την ψηφιακή κάρτα «ΞΥΝΕΙΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ», αυτή θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τη λήξη της και θα επιστραφεί στην αντίστοιχη ενότητα της εφαρμογής.

Μετά τη λήξη ισχύος της, η κάρτα εξαφανίζεται αυτόματα από την προβολή.

4. Δώρα / Επιβραβεύσεις

Οι διαφορετικοί τύποι δώρων/επιβραβεύσεων επιλέγονται με εντελώς αυτοματοποιημένο τρόπο, σύμφωνα με την αρχή της τυχαίας επιλογής (βάσει συγκεκριμένων αλγορίθμων και πιθανοτήτων). Μεταξύ αυτών, συγκαταλέγονται π.χ. ποσοστιαίες εκπτώσεις στα προϊόντα (10%, 20%, κλπ.) ή χρηματικές εκπτώσεις οι οποίες δύναται να ανέρχονται μέχρι και το ποσό των 3 ευρώ.

Αυτές οι εκπτώσεις εμφανίζονται στον νικητή με τη μορφή κουπονιού στην εφαρμογή Lidl Plus και υπόκεινται στα ακόλουθα κριτήρια εξαργύρωσης:

Το κουπόνι μπορεί να εξαργυρωθεί κατά την επόμενη αγορά σας στο κατάστημα (όχι άμεσα μόλις κερδίσετε το κουπόνι).

Το κουπόνι πρέπει να ενεργοποιηθεί και να εξαργυρωθεί κατά τη διάρκεια της καθορισμένης περιόδου ισχύος (όπως αυτή αναγράφεται στο συγκεκριμένο κουπόνι).

Το κουπόνι δεν είναι μεταβιβάσιμο σε τρίτους και δεν μπορεί να εξαργυρωθεί σε μετρητά.

Εάν το κουπόνι αφορά υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους, ισχύουν επίσης οι σχετικοί όροι του τρίτου παρόχου.

Σε περίπτωση επιβράβευσης μέσω χρηματικών κουπονιών, αυτά δεν μπορούν να τύχουν ενεργοποίησης, για προϊόντα που βάσει νόμου, δεν δύναται να πωληθούν σε προνομιακή τιμή ή δωρεάν (όπως ενδεικτικά, τα καπνικά προϊόντα, καθώς και οι βρεφικές τροφές).

 Δεν εκδίδονται κουπόνια σε φυσική μορφή και δεν μπορούν να εκτυπωθούν.

5. Ενημέρωση νικητή

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του ξυσίματος, ο νικητής ενημερώνεται για το δώρο που κέρδισε μέσω της εφαρμογής Lidl Plus.

6. Ευθύνη

Κάθε συμμετέχων στην υπηρεσία κατανοεί και αποδέχεται ότι η LIDL δεν ευθύνεται και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για σφάλματα, απώλειες και παρατυπίες που ενδέχεται να προκύψουν κατά την αποστολή των πληροφοριών, εάν αυτές προκλήθηκαν από διακοπή της μετάδοσης πληροφοριών ή από οποιοδήποτε άλλο σφάλμα ή παράλειψη, που δύναται να ανακύψει από προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες, την μεταβίβαση δεδομένων, την υπερφόρτωση ή τη σύνδεση στο Διαδίκτυο ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που δεν μπορεί να αποδοθεί στην LIDL.

Η LIDL ευθύνεται για ζημίες –που προέρχονται από οποιαδήποτε νόμιμη αιτία– στο πλαίσιο ευθύνης από πταίσμα σε περίπτωση δόλου και βαριάς αμέλειας. Σε περίπτωση ελαφράς αμέλειας, η LIDL ευθύνεται, με την επιφύλαξη ηπιότερου μέτρου, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις (π.χ. για την επιμέλεια δικών της υποθέσεων) μόνο α) για σωματική βλάβη ή βλάβη της υγείας, β) για ζημία από την αθέτηση κύριας συμβατικής υποχρέωσης (δηλ. υποχρέωσης, η εκπλήρωση της οποίας απαιτείται για τη σωστή εκτέλεση της σύμβασης και την τήρηση της οποίας ο αντισυμβαλλόμενος κυρίως επικαλείται και μπορεί να επικαλείται). Στην τελευταία περίπτωση, η ευθύνη περιορίζεται στην αποζημίωση για την προβλεπόμενη ζημία που συμβαίνει συνήθως. Οι ανωτέρω περιορισμοί της ευθύνης ισχύουν και για παραβάσεις υποχρεώσεων από ή υπέρ προσώπων για τα οποία η LIDL ευθύνεται βάσει νόμου. Δεν ισχύουν σε περίπτωση δόλιας απόκρυψης ελαττώματος ή σε περίπτωση εγγύησης για την ποιότητα των προϊόντων καθώς και για αξιώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα (Α.Κ.) περί ύπαρξης πραγματικών ελαττωμάτων ή έλλειψης συνομολογημένων ιδιοτήτων. 

7. Αποκλεισμός

Σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων όρων συμμετοχής η LIDL διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει τους υπεύθυνους χωρίς καμία προειδοποίηση και να τους απαγορεύσει τη συμμετοχή στην υπηρεσία. Οι χρήστες που χρησιμοποιούν απαγορευμένα μέσα συμμετοχής (π.χ. εργαλεία hacking, ιούς, trojans, κλπ.) αποκλείονται. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στην υπηρεσία από ομάδες/ενώσεις παικτών, αυτοματοποιημένες υπηρεσίες ή επαγγελματικές υπηρεσίες.

8. Πρόωρη λήξη

Η LIDL διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εφόσον συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι εκφεύγουν του ελέγχου της εταιρείας. Η LIDL ενδέχεται να αναγκαστεί να λάβει αυτή την απόφαση:

α. για τεχνικούς λόγους (π.χ. ιοί στο σύστημα, παρεμβολές ή σφάλματα υλισμικού ή λογισμικού κλπ.) ή

β. αν, για νομικούς λόγους, η εν λόγω υπηρεσία δεν μπορεί να παρασχεθεί σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους και προϋποθέσεις

Εάν ο τερματισμός προκληθεί από παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά συμμετέχοντος, η LIDL έχει το δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση από τον συμμετέχοντα  για τυχόν ζημιές που υπέστη.

Λιντλ Ελλάς & Σία Ο.Ε., 16.06.2022