Δωροκάρτα Lidl

Οι εν λόγω γενικοί όροι και προϋποθέσεις χρήσης έχουν ως στόχο τη σαφή ρύθμιση των αμοιβαίων σχέσεων μεταξύ των πελατών - κατόχων της Δωροκάρτας (εφεξής, Κάρτα) και της ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ και ΣΙΑ O.E. (εφεξής  Lidl Ελλάς), ως ιδιοκτήτη της Κάρτας. Η χρήση της Kάρτας από τον πελάτη – κάτοχο συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

Η Κάρτα αποτελεί μια προπληρωμένη κάρτα, στην οποία είναι ηλεκτρονικά αποθηκευμένο το ονομαστικό ποσό που αναγράφεται επ’ αυτής. Οι Κάρτες μπορούν να αγορασθούν σε όλα τα καταστήματα της Lidl Ελλάς έναντι πληρωμής της ονομαστικής τους αξίας. Με την απόκτηση της Κάρτας ο πελάτης - κάτοχος δύναται να πιστώσει το χρηματικό ποσό που αναφέρεται ονομαστικά επί της Κάρτας. 

Ο πελάτης επιλέγει την Κάρτα και πληρώνει το αντίτιμό της στο ταμείο. Η ενεργοποίηση της Κάρτας και η καταχώρησή της ως μέσο πληρωμής επιτυγχάνεται μέσω του ηλεκτρονικού σκαναρίσματος και της πληρωμής της. Η απόδειξη αγοράς της Κάρτας ισχύει ως απόδειξη της ενεργοποίησής της. Με βάση την ελληνική νομοθεσία για την αγορά της κάρτας από τα φυσικά μας καταστήματα δεν εκδίδεται φορολογική απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο γιατί δεν λαμβάνει χώρα παράδοση-πώληση αγαθών, αλλά αγορά δικαιώματος υπέρ τρίτου το οποίο είναι ενσωματωμένο στη κάρτα. Όταν εμφανιστεί ο κομιστής της κάρτας και αγοράσει αγαθά με την χρήση της κάρτας τότε λαμβάνει χώρα πώληση και εκδίδεται το ανάλογο φορολογικό στοιχείο.

Η Κάρτα μετά την ενεργοποίησή της μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο πληρωμής για αγορά  προϊόντων σε όλα τα καταστήματα της Lidl Ελλάς, όσες φορές το επιθυμεί ο πελάτης – κάτοχος και μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου πιστωτικού υπολοίπου αυτής.

Ο πελάτης – κάτοχος οφείλει να επιδείξει την Κάρτα στο ταμείο κατά τη στιγμή της πληρωμής. Η Lidl Ελλάς, ως εκδότρια της Κάρτας, διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την πληρωμή με την κάρτα για λόγους που ανάγονται σε τεχνικά προβλήματα. Για προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν αγορασθεί με την Κάρτα  ισχύουν οι όροι αγορών των σημείων πώλησης. Η αγορά της κάρτας δεν συνυπολογίζεται σε άλλες προσφορές ή στις περιπτώσεις όπου απαιτείται συμπλήρωση ελάχιστου ποσού αγορών. 

Το διαθέσιμο πιστωτικό ποσό της Κάρτας έχει διάρκεια ισχύος για 3 συναπτά έτη μετά την ενεργοποίηση αυτής.  Σε περίπτωση που υπάρχει άλλη ένδειξη πάνω στην κάρτα ή/και σε έγγραφα της κάρτας ισχύει η αντίστοιχη συντομότερη προθεσμία. Με την παρέλευση αυτού του διαστήματος, η ισχύς της κάρτας λήγει και τυχόν υπόλοιπο που απομένει θα αφαιρεθεί. Ο κάτοχος της Κάρτας μπορεί να ενημερωθεί για το διαθέσιμο πιστωτικό υπόλοιπο της Κάρτας στα καταστήματα της Lidl Ελλάς ή στο διαδίκτυο στη σελίδα https://www.lidl-hellas.gr/cards. Το πιστωτικό υπόλοιπο της κάρτας δεν μπορεί να εξοφληθεί σε μετρητά για ολικό ή μέρος μόνο του ποσού της Κάρτας, ούτε είναι δυνατή η ανταλλαγή αυτής με κουπόνια αγορών ή άλλες Δωροκάρτες. Δωροκάρτες, επίσης, δεν μπορούν να αγοραστούν με τη χρήση άλλης Δωροκάρτας.
Σε περιπτώσεις που το αντίτιμο αγοράς υπερβαίνει το διαθέσιμο υπόλοιπο της Κάρτας, η διαφορά μπορεί να πληρωθεί με οποιονδήποτε άλλο νόμιμο και αποδεκτό από την Lidl Ελλάς τρόπο.
Το διαθέσιμο πιστωτικό υπόλοιπο της Κάρτας δεν τοκίζεται.

Η κατοχή της Κάρτας δεν συνιστά προσωποπαγές δικαίωμα και συνεπώς μπορεί να μεταβιβαστεί ελεύθερα. Ο εκδότης της Κάρτας (Lidl Ελλάς) δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής ή κλοπής ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης της Κάρτας. Όλες οι συναλλαγές που έχουν  σχέση με την Κάρτα ισχύουν μόνο με την επίδειξη αυτής στο ταμείο κατά τη χρονική στιγμή της πληρωμής. 
Η επιστροφή οποιασδήποτε Κάρτας η οποία έχει ήδη αγορασθεί, ανεξαρτήτως του αν έχει χρησιμοποιηθεί ή όχι, καθώς και η αντικατάσταση αυτής με άλλη μεγαλύτερης ή μικρότερης αξίας δεν είναι δυνατή, καθώς δεν συνιστά «επιστροφή εμπορεύματος». Τα προϊόντα όμως που έχουν αγοραστεί με την Κάρτα υπόκεινται στην πολιτική αλλαγών και επιστροφών της Lidl Ελλάς.

Η Κάρτα δεν είναι προσωπική και υπόκειται ελεύθερα σε μεταβίβαση, επομένως δεν δίνονται και δεν αποθηκεύονται πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα των πελατών που είναι αγοραστές ή κάτοχοι της Κάρτας. Ο δε κάτοχος της Κάρτας είναι απλός θεματοφύλακας. 

Για τη διασφάλιση κάθε είδους πληροφοριών που μεταδίδονται   στο διαδίκτυο  δεν αναλαμβάνεται καμία ευθύνη. Η μετάδοση πληροφοριών στο  διαδίκτυο δεν εμπεριέχει κρυπτογράφηση.  

Για ζητήματα που τυχόν ανακύπτουν από την αγορά και χρήση της Κάρτας αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας του εκδότη της Κάρτας.

Η Κάρτα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από πελάτη – κάτοχο για σκοπούς διαφήμισης ή προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του εκδότη της.

Η Lidl Ελλάς επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να προβαίνει οποτεδήποτε σε τροποποίηση των παραπάνω γενικών όρων χωρίς προειδοποίηση. Οι επικαιροποιημένοι και έγκυροι γενικοί όροι είναι δημοσιοποιημένοι στην ιστοσελίδα https://www.lidl-hellas.gr/cards.

 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Η Δωροκάρτα είναι ένα μέσο ηλεκτρονικής πληρωμής που ισοδυναμεί με μετρητά. Ο αριθμός της κάρτας αντιστοιχεί σε έναν μη προσωποποιημένο «αριθμό λογαριασμού» στον οποίο αποθηκεύεται το υπόλοιπο κατόπιν της αγοράς της. Μπορείτε να αποκτήσετε τις Δωροκάρτες μας σε οποιοδήποτε από τα καταστήματα της LIDL Ελλάς πανελλαδικά.

Η Δωροκάρτα είναι ένα μέσο ηλεκτρονικής πληρωμής που ισοδυναμεί με μετρητά. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν αποθηκεύονται στη Δωροκάρτα.

Η εκ νέου φόρτωση της Δωροκάρτας δεν είναι εφικτή. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα χρήματα της Δωροκάρτας συνολικά ή τμηματικά μέσα σε διάστημα 3 ετών από την ενεργοποίησή της. Μετά την παρέλευση της άνω προθεσμίας, η Δωροκάρτα απενεργοποιείται αυτόματα και δεν είναι δυνατή η εξαργύρωση της.

Το ακριβές υπόλοιπο της Δωροκάρτας σας εμφανίζεται στο τέλος της εκάστοτε απόδειξης αγοράς σας από οποιοδήποτε κατάστημα μας. Μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε ανά πάσα στιγμή διαδικτυακά στη διεύθυνση https://www.lidl-hellas.gr/cards χρησιμοποιώντας τον 20ψήφιο αριθμό της κάρτας και το PIN.

Μπορείτε να αγοράσετε ημερησίως Δωροκάρτες μέγιστης συνολικής αξίας 500€. Στα καταστήματα μας μπορείτε να βρείτε Δωροκάρτες των 5, 10 και 20€. 

Το υπόλοιπο της Δωροκάρτας ανταλλάσσεται μόνο με προϊόντα. Η εξαργύρωση του υπολοίπου σε μετρητά δεν είναι εφικτή. Επίσης, η επιστροφή οποιασδήποτε Κάρτας η οποία έχει ήδη αγορασθεί, καθώς και η αντικατάσταση αυτής με άλλη μεγαλύτερης ή μικρότερης αξίας δεν είναι δυνατή. 

Η Δωροκάρτα είναι ένα μέσο ηλεκτρονικής πληρωμής που ισοδυναμεί με μετρητά. Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή κατάχρησης της, δεν προκύπτει υποχρέωση αποζημίωσης ή αντικατάστασης από τη LIDL Ελλάς. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών https://www.lidl-hellas.gr/el/epikoinonia.htm

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Δωροκάρτες σε οποιοδήποτε από τα καταστήματα της LIDL Ελλάς πανελλαδικά σαν μέσο πληρωμής. Ο συνεργάτης μας στο ταμείο θα πρέπει να σκανάρει την κάρτα σας και αυτόματα θα αφαιρεθεί από το υπόλοιπο της κάρτας σας το κόστος των αγορών σας. Εάν η αγορά σας υπερβαίνει το υπόλοιπο της Δωροκάρτας σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συνδυαστικά οποιαδήποτε άλλη μέθοδο πληρωμής. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Δωροκάρτες μας μόνο στη χώρα έκδοσης τους, δηλαδή στα καταστήματα μας στην Ελλάδα.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε όσες Δωροκάρτες επιθυμείτε για μία αγορά με όριο τα 500€ ημερησίως. Μπορείτε να εξαργυρώνετε οποιαδήποτε ποσά και όσο συχνά σας εξυπηρετεί ανά Δωροκάρτα, αρκεί να υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο.

Σε περίπτωση που δεν επαρκεί το υπόλοιπο της Δωροκάρτας για την ολοκλήρωση της αγοράς, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επιπρόσθετα και συνδυαστικά, οποιοδήποτε άλλη μέθοδο πληρωμής επιθυμείτε (μετρητά, κάρτα ή άλλη Δωροκάρτα).

Παρακαλώ ελέγξτε το υπόλοιπό σας διαδικτυακά μέσω της διεύθυνσης https://www.lidl-hellas.gr/cards .Μπορείτε επίσης να ελέγξετε μέσω του τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών τη διάρκεια ισχύος της Δωροκάρτας σας. https://www.lidl-hellas.gr/el/epikoinonia.htm

Η Δωροκάρτα μας λειτουργεί αποκλειστικά ως ένα μέσο ηλεκτρονικής πληρωμής.