Δωροκάρτα Lidl

Απόκρυψη Περιεχομένου
Εμφάνιση Περιεχομένου
1. Γενικά

Οι εν λόγω γενικοί όροι και προϋποθέσεις χρήσης έχουν ως στόχο τη σαφή ρύθμιση των αμοιβαίων σχέσεων μεταξύ των πελατών - κατόχων της Δωροκάρτας (εφεξής, Κάρτα) και της ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ και ΣΙΑ O.E. (εφεξής  Lidl Ελλάς), ως ιδιοκτήτη της Κάρτας. Η χρήση της Kάρτας από τον πελάτη – κάτοχο συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

Απόκρυψη Περιεχομένου
Εμφάνιση Περιεχομένου
2. Τρόπος Απόκτησης της Κάρτας

Η Κάρτα αποτελεί μια προπληρωμένη κάρτα, στην οποία είναι ηλεκτρονικά αποθηκευμένο το ονομαστικό ποσό που αναγράφεται επ’ αυτής. Οι Κάρτες μπορούν να αγορασθούν σε όλα τα καταστήματα της Lidl Ελλάς έναντι πληρωμής της ονομαστικής τους αξίας. Με την απόκτηση της Κάρτας ο πελάτης - κάτοχος δύναται να πιστώσει το χρηματικό ποσό που αναφέρεται ονομαστικά επί της Κάρτας.

Απόκρυψη Περιεχομένου
Εμφάνιση Περιεχομένου
3. Ενεργοποίηση της Κάρτας

Ο πελάτης επιλέγει την Κάρτα και πληρώνει το αντίτιμό της στο ταμείο. Η ενεργοποίηση της Κάρτας και η καταχώρησή της ως μέσο πληρωμής επιτυγχάνεται μέσω του ηλεκτρονικού σκαναρίσματος και της πληρωμής της. Η απόδειξη αγοράς της Κάρτας ισχύει ως απόδειξη της ενεργοποίησής της.

Απόκρυψη Περιεχομένου
Εμφάνιση Περιεχομένου
4. Πληρωμή με την Κάρτα

Η Κάρτα μετά την ενεργοποίησή της μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο πληρωμής για αγορά  προϊόντων σε όλα τα καταστήματα της Lidl Ελλάς, όσες φορές το επιθυμεί ο πελάτης – κάτοχος και μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου πιστωτικού υπολοίπου αυτής.

Ο πελάτης – κάτοχος οφείλει να επιδείξει την Κάρτα στο ταμείο κατά τη στιγμή της πληρωμής. Η Lidl Ελλάς, ως εκδότρια της Κάρτας, διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την πληρωμή με την κάρτα για λόγους που ανάγονται σε τεχνικά προβλήματα. Για προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν αγορασθεί με την Κάρτα  ισχύουν οι όροι αγορών των σημείων πώλησης. Η αγορά της κάρτας δεν συνυπολογίζεται σε άλλες προσφορές ή στις περιπτώσεις όπου απαιτείται συμπλήρωση ελάχιστου ποσού αγορών.

Απόκρυψη Περιεχομένου
Εμφάνιση Περιεχομένου
5. Ισχύς του διαθέσιμου πιστωτικού ποσού της κάρτας.

Το διαθέσιμο πιστωτικό ποσό της Κάρτας έχει διάρκεια ισχύος για 3 συναπτά έτη μετά την ενεργοποίηση αυτής.  Σε περίπτωση που υπάρχει άλλη ένδειξη πάνω στην κάρτα ή/και σε έγγραφα της κάρτας ισχύει η αντίστοιχη συντομότερη προθεσμία. Με την παρέλευση αυτού του διαστήματος, η ισχύς της κάρτας λήγει και τυχόν υπόλοιπο που απομένει θα αφαιρεθεί. Ο κάτοχος της Κάρτας μπορεί να ενημερωθεί για το διαθέσιμο πιστωτικό υπόλοιπο της Κάρτας στα καταστήματα της Lidl Ελλάς ή στο διαδίκτυο στη σελίδα https://www.lidl-hellas.gr/cards. Το πιστωτικό υπόλοιπο της κάρτας δεν μπορεί να εξοφληθεί σε μετρητά για ολικό ή μέρος μόνο του ποσού της Κάρτας, ούτε είναι δυνατή η ανταλλαγή αυτής με κουπόνια αγορών ή άλλες Δωροκάρτες. Δωροκάρτες, επίσης, δεν μπορούν να αγοραστούν με τη χρήση άλλης Δωροκάρτας.

Σε περιπτώσεις που το αντίτιμο αγοράς υπερβαίνει το διαθέσιμο υπόλοιπο της Κάρτας, η διαφορά μπορεί να πληρωθεί με οποιονδήποτε άλλο νόμιμο και αποδεκτό από την Lidl Ελλάς τρόπο.

Το διαθέσιμο πιστωτικό υπόλοιπο της Κάρτας δεν τοκίζεται.

Απόκρυψη Περιεχομένου
Εμφάνιση Περιεχομένου
6. Μεταβίβαση και επιστροφή κάρτας

Η κατοχή της Κάρτας δεν συνιστά προσωποπαγές δικαίωμα και συνεπώς μπορεί να μεταβιβαστεί ελεύθερα. Ο εκδότης της Κάρτας (Lidl Ελλάς) δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής ή κλοπής ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης της Κάρτας. Όλες οι συναλλαγές που έχουν  σχέση με την Κάρτα ισχύουν μόνο με την επίδειξη αυτής στο ταμείο κατά τη χρονική στιγμή της πληρωμής.

Η επιστροφή οποιασδήποτε Κάρτας η οποία έχει ήδη αγορασθεί, ανεξαρτήτως του αν έχει χρησιμοποιηθεί ή όχι, καθώς και η αντικατάσταση αυτής με άλλη μεγαλύτερης ή μικρότερης αξίας δεν είναι δυνατή, καθώς δεν συνιστά «επιστροφή εμπορεύματος». Τα προϊόντα όμως που έχουν αγοραστεί με την Κάρτα υπόκεινται στην πολιτική αλλαγών και επιστροφών της Lidl Ελλάς.

Απόκρυψη Περιεχομένου
Εμφάνιση Περιεχομένου
7. Προστασία δεδομένων

Η Κάρτα δεν είναι προσωπική και υπόκειται ελεύθερα σε μεταβίβαση, επομένως δεν δίνονται και δεν αποθηκεύονται πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα των πελατών που είναι αγοραστές ή κάτοχοι της Κάρτας. Ο δε κάτοχος της Κάρτας είναι απλός θεματοφύλακας.

Για τη διασφάλιση κάθε είδους πληροφοριών που μεταδίδονται   στο διαδίκτυο  δεν αναλαμβάνεται καμία ευθύνη. Η μετάδοση πληροφοριών στο  διαδίκτυο δεν εμπεριέχει κρυπτογράφηση.

Απόκρυψη Περιεχομένου
Εμφάνιση Περιεχομένου
8. Δωσιδικία

Για ζητήματα που τυχόν ανακύπτουν από την αγορά και χρήση της Κάρτας αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας του εκδότη της Κάρτας

Απόκρυψη Περιεχομένου
Εμφάνιση Περιεχομένου
9. Λοιποί όροι

Η Κάρτα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από πελάτη – κάτοχο για σκοπούς διαφήμισης ή προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του εκδότη της.

Απόκρυψη Περιεχομένου
Εμφάνιση Περιεχομένου
10. Αλλαγές των όρων σύμβασης / έγκυρη έκδοση

Η Lidl Ελλάς επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να προβαίνει οποτεδήποτε σε τροποποίηση των παραπάνω γενικών όρων χωρίς προειδοποίηση. Οι επικαιροποιημένοι και έγκυροι γενικοί όροι είναι δημοσιοποιημένοι στην ιστοσελίδα https://www.lidl-hellas.gr/cards.

 

Εξυπηρέτηση πελατών: https://www.lidl-hellas.gr/el/epikoinonia.htm